Keşfi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/08/2015 0

Keşfi Mehmed Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sekbanbaşı ve Amasya Valisi olan Hızır Ağa’nın oğlu olup Amasyalıdır. Tac-zade Sa’di ve Cafer Çelebilerden ilmi istifadelerde bulunmuş ve Birinci Selim’e saltanatından evvel katib olmuştur. Tahta çıkışlarında ise divan katibi ve İran ile Mısır Seferlerinde Ser-Katibi olarak bir müddet Selim’in devlet erkanından olmuş ve 926 (1520)’da müşarunileyh’in irtihalinde Anadolu Defterdarı ve 927 (1521) de pek çok Amasyalı gibi emekli olduğu halde 931 (1525) de İstanbul’da vefat etmiştir. Şiir yazma san’atına malik, alim, güzel ahlak sahibi bir zat idi. Biri muhtasar diğeri mufassal (Selim-name) ünvanı ile iki parça tarihi olup Birinci Selim’in İran ve Mısır Seferlerini yazmıştır. Bunların birer nüshası Es’ad Efendi Kütübhanesinde vardır. Bir de (Avamil-i Fars) isminde Fars dili kaidelerini yazmıştır ki Farsçadaki ihtisasına delildir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.