Feyzi Süleyman Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/02/2015 0

Feyzi Süleyman Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Aslen Gürcü’dür. İstanbul’a gelişinden sonra ilim tahsili ile devlet me’muriyetine girerek Reisü’l-Küttab, sonra da vezir olmuştur. Halep Valisi iken 1206 (1792) tarihinde vefat ederek büyük meşayihten Ebu Bekir Hazretlerinin yakınına defn edilmiştir.

(Mektubatü’s-Selatin fi’l-Muahedati ve’l-Feramin) isminde Siyasi tarihe ait bir eseri vardır. Evail-i halinde [gencliçinde] Birgivi Mehmed Efendi’nin (izhar) adlı kitabını da şerh etmiştir. Eserleri basılmamıştır. Yıldız Kütübhanesinde (Hüsnü’s-Süluk fi Şani’l-Müluk) isminde (Hadis-i Erbain) tercemesi mevcuttur. Edirne’de ikinci Selim Kütübhanesinde (Risaletü’l- Müftazile fi’r-Redd-i Ale’l-Mu’tezile) isminde bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.