Ânî Fatma Hanım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/18/2015 0

Ânî Fatma Hanım kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1122-1710) [Tâcü’t-Tevârîh] sahibi Hoca Sâdeddîn Efendi sülâlesinden olup Yenişehir kadısı olan oğluyla beraber adı geçen şehirde bulunmakta iken 1122 H. târihinde vefat etti. Şiiri orta derecededir. Zamanında «Hâce-i Zenan» ismiyle meşhur olup hat san’atına da intisabı vardı. Mürettep dîvânı

varsa da basılmamıştır.

Beyitlerinden:

Kalupdur bahr-i gamda fülk-i dil yok sâhil-i maksûd

Hayflar rûzigârım bana imdat itmeden kaldı.

Nâr-ı gam Nûr-i safâ hep bir çerâğın pertcvî

Çeşm-i irfan ile baksan arada bigâne yok.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.