Abdü’l-Aziz Efendi (Mektubi-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Abdü’l-Aziz Efendi (Mektubi-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Müderrislerden ve şeyhü’l-İslamlık memurlarından tarih-bilir bir zat olup İstanbulludur. 1279 (1863) tarihinde irtihal ederek müntesibi bulunduğu Celvetiye tarikatı asitanesi (merkezi) olan Hazret-i Hüdai dergahı avlusunda defn edildi. Yıldırım Bayezid Han’a kadar Osmanlı Tarihi ile zeylleri ile beraber (şakayik-i Numaniye) telhisini beyan eden tabakat tercemelerinin kendi el yazısı ile yazılı bulunan nüshaları Halis Efendi Kütübhanesindedir. Şeyhu’l-İslamların hal tercemelerine dair olup Müstakim-Zade’nin eserleri cümlesinden olan (Devhatu’l-Meşayih)’e de zeylr vardır. Vefatı yılında Evkaf-i Hümayun müfettişi olmuştu. Şiir yazmağa kabiliyeti vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.