Ömer Şifâî Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/05/2014 0

Ömer Şifâî İbn-i Şeyh Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

Fazilet sahibi hazik bir tabib olup esasen Sinob’lu ise de Bursa’yı ikinci memleket seçtiği için Bursa’lı şöhreti ile bilinir. (el-Cevherü’l-Ferid fi’t-Tıbbi’l-Cedit), (Hülasetü’l-Ebdan), (El-Fevaidü’l-Cedide), (Minhacü’t-Tıb), (Mir’atü’s-Seha’fi Tedbir-i Tasi’I-Hukema’), (Kanunu’r-Reşad-ı fi Tedbiri’n-Nüfusi ve’l-Ecsad,) (Mürşidü’l- Muhtar fi ilmi’l-Esrar), (Müfredat-ı Tıb), (Tuhfetü’l-Ahbab fi Mürekkebati’t-Tıbbiye) ve (eş-Şifai fi Tıbbi’l-kimyai) isimlerinde tıbbi eserleri vardır. 1155 (1742) tarihinde vefat etmiştir. Bursa’da Mevlevihane karşısındaki künbetin kıble cihetinde medfundur. Mezar taşında «merhum ve mağfurun-leh tabib-i hazik, Lokman-ı zaman Bursavi Ömer Efendi ruh-i şeriflerine el-fatiha. Sene : 1155» ibaresi menkuştur. Bursa’lılarca yapılan rivayete göre bugün meşru olan mezar taşı yabancı (efrenci) bir tabib tarafından yaptırılmıştır.

Yenikapı Mevlevihane’sinde çilesini ikmalden sonra tababetle meşgul olarak «tabib» şöhreti ile meşhur olmuştur. Garib ilimleri Mısır’da seyahati esnasında Halvetiye meşayihinden Hasan Efendi adında bir zattan tahsil ettiğini (Mürşid-i Muhtar) mukaddimesinde beyan ediyor. Türkçe olan bu eser eserlerinin mühimlerindendir. Bir mukaddime, 12 ta’lim üzere müretteb olup (İlm-i Kaf) da denilen eski kimyadan bahsetmektedir.

Filibos Mülleros’un iksir ve kimya ilmi hakkında yazdığı risalesini genişleterek terceme etmiştir ki bu tercemede künyesini şöyle yazıyor: «Ebu’l-Abbas Derviş Ömer Şifâî el-Mevlevi bin-i-eş Şeyh Hasan Fakih es-Sinobi el-Kumlevi.» Meşhur tabib Perakilos’un (Tıbb-ı Cedid) ismindeki eserini de Latince’den terceme etmiştir. Tasavvuf ve edebiyata da intisabı vardır. (Tuhfetü’l-Ahbdb)’in bir nüshası Bayezid Camii içindeki kütübhanede mevcuttur. (Mürşidü’l-Muhtar) ile (Minhac)’ın nüshaları Yıldız Kütübhanesinde mevcuttur. (Minhacü’ş-Şifai fi’t-Tıbbi’l-Kimyai) Hekim Perakilos’un (Akerbadin-i Cedit)’inin genişletilmiş tercemesidir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.