Hugo von Below kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/07/2016 0

Hugo von Below kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1858-1927) Alman iktisat tarihçisi. Orta Çağ Avrupa iktisat tarihi konusunda öz­gün araştırmalar yapmıştır. Georg Anton Hugo von Below Bonn Üniversitesi’nde eğitim gördü. Tarih dalında Friedrich von Bezold ve M. Ritter’in, ekonomi dalında da Th. von der Goltz ve E. Nasse’nin öğrencisi oldu. Münster, Marburg, Tübingen ve Freiburg üniversitelerinde ders verdi.

Alman feodalitesi, Orta Çağ kent ekonomileri ve ticareti üzerine araştırmalar yaptı. Kırsal toplumlarda ve zanaat loncalarında, özgün iktisadı ilişkilerin önemi üzerinde durdu. Bu konuda yazdığı en önemli kitaplar, Territorium und Stadt (“Çevre ve Kent”) ve Probleme der Wirtschaftsgeschichte’dir (“iktisat Tarihinin Sorunları”). Below, Orta Çağ kent yöne­timlerinin oluşmasında “özgün kırsal toplumlar”ın rolünü vurgularken, Bücher ve Schmoller gibi düşü­nürlerin feodal toplumları tarım ve tarım dışı kesimle­ri kapsayan ve kendine yeterli birimler olarak ele alan anlayışlarına karşı çıktı.

Çalışmalarında özellikle Sombart’ın vurguladığı, kapitalizmin gelişmesinde toprak rantından kaynakla­nan birikimin önemini yadsıdı. Anayasa tarihi konu­sunda da önemli çalışmaları olan Below, siyasi görüş­lerinde muhafazakârdı. Yaşı ilerledikçe demokrasiye ve Almanya’da cumhuriyet yönetimine düşman oldu.

YAPITLAR:

  1. Das ditere deutsche Stadtswesen und Bürgertum, 1898, (“Eski Alman Kent Örgütlenmesi ve Vatandaşlık”);
  2. Territorium und Stadt, 1900-1902, (“Çevre ve Kent”);
  3. Handbuch zur mittelalterlichen und neueren Geschichte, 1903-1928, (“Orta Çağ ve Yakın Tarih Üzeri­ne El Kitabı”);
  4. Die Ursachen der Rezeption des römisehen Rechts in Deutschland, 1905, (“Almanya’da Roma Huku­kunun Uygulanmasının Nedenleri”);
  5. Der deutsche Staat des Mittelalters, 1914, (“Orta Çağ’da Alman Devleti”);
  6. Dıe Ursachen der Reformation, 1916, (“Reformun Neden­leri”);
  7. Probleme der Wirtschaftsgeschıchte, 1920, (“iktisat Tarihinin Sorunları”);
  8. Dıe deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiımgskriegen bıs zu unseren Tagen, 1924, (“Kurtuluş Savaşlarından Günümüze Alman Tarih Yazı­mı”);
  9. Die ıtalienische Kaıserpolitik des deutschen Mıttelal- ters, 1927, (“Alman Orta Çağı’nın İtalyan Krallık Siya­seti”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.