Yahya İbnu Main kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 05/08/2014 0

Yahya İbnu Main kimdir? hayatı ve eserleri: Yahya İbnu Ma’in İbni Avn İbni Ziyâd İbni Bistâm el-Mürrî, 158-233 yılları arasında yaşamıştır. Cerh ve ta’dîl imamıdır. Abdullah İbnu’l-Mübârek, Hafs İbnu Gıyâs, Cerîr İbnu Abdilhamîd, Abdurrezzâk, İbnu Uyeyne, Vekî’, Gunder vs. pek çoklarından hadîs rivayet etmiştir. Kendisinden Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud başta pek çokları hadîs almıştır. Yahya’nın babası Ma’în’den bir milyon elli bin dirhem para tevârüs ettiğini, bu paranın tamamını hadîs tahsîli yolunda harcadığını belirtir.

Yahya İbnu Ma’în çok hadîs yazardı. Kendisi: “Bir hadîsi elli kere yazmazsak onu anlamış sayılmayız” demiştir. Bir başka rivâyette: Bir hadîsi otuz farklı vecihten yazmayınca onu anlayamayız” demiştir. Elleriyle bir milyon aded hadîs yazdığını kendisi beyan eder. İbnu’l-Medînî: “Hz. Adem (aleyhisselam)’den bu yana Yahya kadar hadîs yazan olmadı” sözüyle onun yazıdaki derecesini belirtir. Muhammed İbnu Nasr et-Taberî’nin açıklamasına göre, Yahya İbnu Ma’în, hadîslerin tamamını yazmış ve kizb olanları da karıştırmamıştır: “İbnu Ma’în’in yanına girmiştim yığın yığın defterler gördüm. Eliyle işâret ederek şöyle diyordu: “Şurada bulunmayan her hadîs kizbtir”. Ahmed İbnu Hanbel de: “İbnu Ma’în’in bilmediği her hadîs kizbtir” demiştir.

Öldüğü zaman otuz koli (Kımtar) ve yirmi dağarcık (Cibb) kitap bıraktığı belirtilir. Ali İbnu’l-Medînî, hadîs ilminin Yahya İbnu Ma’în’de cemolup nihaî zirvesine ulaştığını söylemiştir. Hadîste şöhret yapan diğer birçoklarına, nazaran Yahya İbnu Ma’în’in rical bilgisinde ve dolayısıyla hadîsin sakîm ve sahîh olanlarını bilmede hepsine tefevvuk ettiği belirtilir. Yani “Ebu Bekr İbnu Ebî Şeybe teker teker hadîs rivâyetinde, Ahmed İbnu Hanbel hadîsle ilgili fıkıhta, Ali İbnu’l-Medini hadîsi bilmede, Yahya İbnu Ma’în ise hadîsi yazmada ve sahîh ve sakîmini bilmede rakipsizdir”. Amr en-Nakıd: “Ashâbımız arasında isnâdları Yahya İbnu Ma’în kadar iyi bilen birisi mevcut değildir. Kimse ona herhangi bir senedi kalbedip onu yanıltamazdı”. Iclî, imtihan için kalbedilip getirilen hadîsleri normal düzenine hemen soktuğunu ve hiçbir zamanda bu işte yanılgıya düşmediğini belirtir.

Yahya İbnu Ma’în de halku’l-Kur’an meselesinde yara alanlardandır. Bu hususta imtihana çekilip de icâbet edenlerden Ahmed İbnu Hanbel, hadîs rivayet etmemiştir. Yahya İbnu Ma’în de bunlar arasında yer alır.

Ancak bu mesele dışında, Yahya İbnu Ma’în, hayatını ve servetini Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünnetine hizmet, ve sünet’e kizb karışmasını önlemede sarfetmiştir. Hatibu’l-Bağdâdî onun hakkında: “İmam, rabbanî, âlim, hâfız, sebt (titiz, muhakkik) mutkin (eksiksiz) bir âlimdi” diye tarif eder. İbnu Hibban da onu “Din ve fazîlet sahibiydi. Sünneti cemetme yolunda dünyayı reddedenlerdendi. Sünnete hizmeti çoktur. Onu cemetti, ezberledi ve rivâyetlerine itimâd edilip uyulan bir bayrak, (ihtilafa düşülen) âsârda kendisine müracaat edilen bir imâm oldu” diye tavsif eder.

Allah rahmetini bol kılsın.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.