VII. Bonifacius kimdir?

kihaes 04/20/2018 0

VII. Bonifacius kimdir?

VII. Bonifacius kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( P-985) İtalyan papa. Alman imparatoru II. Otto’nun Roma’yı kuşatması üzeri­ne “papalık hazinesi”ni İstanbul’a ka­çırarak kilise ile krallık arasında ger­ginlik yarattı. Roma yakınlarında bir yerde doğdu, Roma’da öldü. Gerçek adı Francon’dur, gençliği ile ilgili yeterli bilgi yoktur, daha çok din işlerindeki serüven dolu yaşayışıyla ün kazanmıştır.

VII. Bonifacius, kilise tarihinde yasal bir papa sayılmaz, ancak karıştığı olaylar nedeniyle ilginç bir kimse olarak adı anılır. Kiliseler arasında sürüp giden anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan ayrılıktan yararla­nan “Crescentıus topluluğu”, kendisini papalığa yük­seltti. Bu anlaşmazlık karşısında, kımı tarihçilere göre birliği sağlama amacıyla Roma üzerine yürüyen Alman imparatoru ll. Otto’dan korkarak Vatikan hazînesini İstanbul’a kaçırdı. Bunun üzerine Papa VII. Benedictus, kendisini afaroz etti. Bonifacius bir süre sonra Roma’ya dönerek (984) Papa XIV. İoan- nes’i tutuklattı. VII. Bonifacius, kilisenin yönetim üzerindeki egemenliğini savunmuş, kralların kilisenin buyruğu altına girmelerinin gerektiğini ileri sürmüştü. Onun bu görüşüne katılmayan kralcılar kiliseye karşı bir tutum takınmışlar, papa ile krallar arasında bir uzlaşmanın yararlı olacağı görüşünü ortaya atmışlar­dı. VII. Bonifacius’un bu olaylar nedeniyle Alman imparatoru Il. Otto’yu kızdırması Romanın kuşatıl­masına yol açmıştı. Vatikan hazînesini İstanbul’a ka­çırması üzerine, iki kilise arasındaki gerginlik büsbü­tün artmış, yeni bir “kiliseler sorunu” ortaya çıkmıştı. İstanbul Kilisesi ile Roma Kilisesi arasındaki anlaş­mazlık, bu olaydan sonra, çağlar boyunca sürüp gidecek bir nitelik kazanmıştır. Bonifacius, daha sonra, kendim tutanlarca “aziz”ler arasında yükseltil­miş, böylece adı “Aziz Bonifaeius” olarak kilise tarihine geçmiştir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.