Tahir Bey (Bosnalı Mehmed Tahir Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Tahir Bey (Bosnalı Mehmed Tahir Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri kumandan ve yazarlar içinde bilgi ve dirayeti ile temayüz etmiş bir zat olup doğum yeri olan Bosna’da İslavcayı öğrendikten sonra Viyana’ya gönderilerek ilk bilgilerle beraber Almancayı da mükemmel bir şekilde tahsil ile İstanbul’a gelmiştir. Kabul edilip kaydolduğu askeri mekteblerde İslam dininin yüce hakikatlerini görerek müslümanlığı kabul etmiştir. Harbiye mektebinden me’zun olduktan sonra ilk önce İstanbul Askeri rüşdiyelerinde Fransızca ve ondan sonra da Harbiye Mektebi Almanca ve Yabancı Te’lif Eserleri Tedkik Muallimliğine tayin edilmiştir. 1321 (1903) de vefat ederek Beşiktaş civarında Valide Çeşmesi’ndeki Şeyh kabristanına defn edildi.

Eserlerinin en değerlisi asrımızda Almanların en mütemeyyiz askerlerinden olan Von Der GoIç Paşa’nın felsefe ve mühim askeri kaidelerden bahseden ve terakki etmiş milletlerin çoğunun diline çevrilmiş olan (Millet-i Musellaha) tercemesidir ki iki defa Matbaa-i Ebu’z-Ziya’da basılmıştır.

Basılmış diğer eserleri de şunlardır:

 • (Tedkik-i Müellefat-i Ecnebiye – üç cild),
 • (Amcamın Kütüphanesi),
 • (Bir Hayal),
 • (Meşhur Kumandanlar),
 • (Mektebe Müteallik Vezaif),
 • (Cizvit Tarihi),
 • (Plevne),
 • (Almanca Kıraat Muallimi),
 • (Almanca Lisanında Teşkil-i Kelimat),
 • (Almanca Mukaleme),
 • (Mektubat-ı Askeriye),
 • (Erkan-ı Harbiye Vezaifi) ve
 • (Muhtıra-i Zabitan-i Askeri)

 Bunlardan (Tedkik-i Müellefat) askeriye yazarları tarafından yazılan eserlerin tedkikine ait faydalı bir eser olduğu gibi (Plevne) ismindeki eseri de 1293 (1876) senesindeki Osmanlı – Rus seferi esnasında meydana gelen muharebeden ve Osmanlı ordusunun kahramanca müdafaasından bahs eden mühim askeri eserlerdendir. Diğerleri isimlerinin taalluk ettiği mevzu’lara delalet etmektedir.

Kolağası Rif’at Efendi ile müştereken (Tarih-i Fenn-i Harb) isminde tarihi bir eser de yazmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.