Şevki Efendi (Mehmed Şevki İbn-i Ahmed) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Şevki Efendi (Mehmed Şevki İbn-i Ahmed) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hal tercemeleri ulemasından ve Bursa’da medfun Emir Buhari Hazretlerinin mensub olduğu Nur Bahşi Tarikatından bir zat olup Bursalıdır. Memleketinde Selatin (Sultanlar) Türbedarlığı hizmetinde bulundu.

Vefatında Emir Sultan civarına defn edildi. 962 (1555) tarihinde yazdığı (Menakıb-ı Emir Sultan) ismindeki eserinin kendi el yazısı ile yazılı nüshası Üsküdar’da Selimiye Kütübhanesindedir. (Keşfü’z-Zünun) Zeyli (Asar-ı Nev)de İmam Suyuti’nin meşhur (Evveliyat)ı tarzında (Zübdetü’l- Makal) isminde bir eseri olduğu zikredilmiştir ki bir nüshası Millet Kütübhanesindedir. İstifade edilecek eserlerdendir. Bir de 61 fasıl üzere tertib edilmiş Türkçe mükemmel bir tabirnamesi vardır. Şiir yazma kabiliyeti de vardı.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.