Salih İbn-i Nasrullah «Tabib» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/02/2015 0

Salih İbn-i Nasrullah «Tabib» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Mehmed ibn-i İbrahim Han devri Osmanlı tabiblerinden olup tabibler reisi vazifesi ve Mevkib-i Hümayunla (ordu ile) Yenisehir’de bulunduğu esnada 1080 (1669) tarihinde vefat etmiştir. İspençiyari ilminden bahseden (Akerbadin) isminde bir eseri ile, bir mukaddime, dört makale ve bir hatimeyi ihtiva eden (Gayetü’l-Beyan fi Tedbiri’ Bedeni’l-insan) ismindeki tıbbi eserin müellifidir, Ki bu eser sonradan Darü’ş-şifa birinci tabibi Ebu’l-Feyz Mustafa Efendi tarafından bir takım ilavelerle zeyl edilerek (Nuzhetü’L-Ebdan fi Tercemeti Gayeti’l-Beyan) teskiye olunmuştur. Bu eser sonradan basılmıştır. 400 sayfadan müteşekkil olan (Gayetu’l-Beyan)’ın bir nüshası Ayasofya Kütübhanesinde vardır. Salih Efendi aslen Haleb’li olup tahsili İstanbul’dadır. Bir nüshası Es’ad Efendi’de mevcut (Feraidü’l-Müfredat) ismi ile 1116 (1704) tarihinde Türkçe bir eser yazan Salih Efendi diğer bir Osmanlı tabibidir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.