Rıza Efendi (Mehmed Rıza Amidi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/12/2015 0

Rıza Efendi (Mehmed Rıza Amidi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İlim erbabından mütehassis bir tabib olup Diyarbekir’lidir. Tıb ilmini Şaban Şifai Efendi’nin Diyarbekir Kadlığında bulunduğu zaman müşarünileyh’den tahsil etmiştir. Üstadı ile İstanbul’a gelirken, üstadının Ankarada vefatından naşı yalnız başına İstanbul’a gelerek Kanuni Sultan Süleyman’ın inşa ettirdiği Tıbbiye Medresesinde tıb ilmindeki noksanlığını ikmal ederek vatanına avdetle insanlığa hizmet etmiştir. Vefatı 1180 (1767) tarihindedir.

Tıbbi eserleri aşağıdadır:

1 — (Risale-i Asefiye fi Küiliyat-ı Tıbbiye): Vezir İbrahim Paşa adına te’lif edilmiş bir eser olup bir nüshası Ayasofya Kütübhanesindedir.

2 — (Kitab-ı Muhtasar fit-Tıb): Tabib Emir Çelebin’in (Enmuzecü’t-Tıb) adlı eserinden telhis edilmiştir.

Şiir yazma tabiatı da vardır. Hayatı (Tezkire-i şuara-yi Amid),de yazılıdır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.