Münir Bey (Doktor) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Münir Bey (Doktor) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tıbbiye Mektebinin yetiştirdiği en muktedir, en faal Osmanlı tabiblerinden olup aslen İstanbul’ludur. Tahsilini ikmalden sonra bir müddet muavinlikte kalarak sonradan Kosova Askeri Fırkası baştabipliğine tayin olunmuştur. Daha sonra imtihanla Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane «Müfredat-ı Tıb» ve Mekteb-i Mülkiye-i Tıb «Fenn-i İspençiyari» muallimliğine tayin olunmuştur. 1313 (1897) tarihinde vefat ederek Üsküdar’da Karacaahmed Kabristanına defn edildi. Eserlerinin en meşhuru, müteaddit eserlerden toplayıp tertib ettiği, medhali ile iki cild olan (Müfredat-ı Tıb) ve (Fenn-i Tedavi)’dir. Bir de terceme edilmiş (Emraz-ı Cildiye)’si vardır. (Fenn-i İspençiyari) de tedris esnasında meydana getirdiği tıbbi eserlerdendir. Ömrü vefa etseydi Osmanlı tababeti namına kendisinden daha pek çok istifadeler edilecekti.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.