Muhib Abdurrahim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/30/2015 0

Muhib Abdurrahim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadın şairlerden Safvet Nesibe Hanım’ın babası olup İstanbul’ludur. 1220 (1805) senesinde sefirlikle Paris’e giden bu zatın iki «Sefaretname» si olup biri Fransa’ya gidiş ve geliş keyfiyeti ile altı sene müddetle Paris’te ikameti esnasında me’muriyetine taalluk eden bütün mazbata, mektup, tezkere ve takrirleri ihtiva eden mufassal ve şerhli bir sefaretnamedir. Diğeri; icmalen Fransa’ya gidiş ve gelişi ile Paris’in ahval, asar ve rusumunu beyan eden risale seklinde muhtasar bir sefaretnamedir ki basılmıştır. Bu sefaretnameye malumat erbabından izzet adında bir zat tarafından 1273 (1857) tarihinde Asım Tarihi ile kendisi tarafından bir hayli ilaveler yapılmıştır ki bir nüshası Osmanlı Müzesi Kütübhanesinde vardır.

Vefatı 1236 (1821) olup, kabri Eyüb’de Bahariye’dedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.