Melek Ahmed Bey (Moralı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/30/2015 0

Melek Ahmed Bey (Moralı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Meşhur Tiryaki Hasan Paşa ahfadından, Eğriboz’lu Bekir Efendi’nin oğlu olup zamanına göre münşi olmakla beraber Fransızca ve Rumcaya da aşina, afif, halim bir zattır. Mutasarrıflık ve saire gibi devlet hizmetlerinde bulunmuştur. 1236 (1821) senesinde zuhura gelen Yunan ihtilaline dair olup Rum fetretini münteç olan Eterya’nın birinci tertibcisi Eksanto’nun ihtilal te’sisine dair olan risalesini ve Yunan tarihinin mühim münderecatını terceme ve kendi tahkikat ve mutalealarını ilave ile güzel bir eser vücuda getirmiştir ki basılmamıştır. Bu tarihin mukaddimesinden bir parçası «Encümen» Kütübhanesinde vardır. Bir de Tarih-i Kudema-yi Yunan ve Makedoniyan (Eski Yunanlılar ve Makedonyalılar Tarihi) isminde bir tarihi vardır. 1288 (1871) tarihinde Selanik’te irtihal ederek Hortacı Camii avlusunda defn edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.