Matrakçı Nasuh kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/18/2014 0

Nasuh İbn-i Abdullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

(Matrakçı Nasuh: Nasuh es-Selahi eş-Şehir bi-Matraki)

Osmanlıların eski riyaziyecilerindendir. 940 (1534) tarihinde irtihal etmiştir. 923 (1517) senesinde Yavuz Sultan Selim Han’a takdim ettiği (Cemalü’l-Kitab ve Kemalü’l-Hesab) ismindeki eseri iki şık üzerine tertib edilmiş olup birinci şıkkı hesabın fasılları, ikinci şıkkı müteferrik mes’elelerden bahsetmektedir. Bundan başka Yavuz Sultan Selim adına te’lif edilmiş (Ken’aniye fi ilmi’l-Hesab) adı ile diğer bir eseri de vardır ki birer nüshası Hamidiye ve Şehid Ali Paşa kütübhanelerinde mevcuttur. Bir de 923 (1517) tarihinde te’lif olunduğu mukaddimesinde beyan olunan yazma bir nüshasında (Umdetü’l-Hesab) olmak üzere yazılı diğer bir eseri daha vardır ki mukaddimesinden bir kısmı aynen buraya alınmıştır:

Bu risale iki şık üzere mebnidir. Birinci şık 23 fasıl beyanındadır. İkinci şık muhtelif mes’eleler beyanındadır. Vallahu a’lemu bissavab. (Allah doğruyu en iyi bilendir).

 1. fasıl: Fi Beyan-ı Siyakat,
 2. fasıl: Fi Beyan-ı Erkam-ı Hindi,
 3. fasıl: Fi Beyan-ı Cem’,
 4. fasıl: Fi BeyanıI-Kesri ve’l-best,
 5. fasıl: Fi Beyanı’t-Tensif,
 6. fasıl: Fi Beyaı’t-Taz’if,
 7. fasıl: Fi Beyanı’l-Kerrat,
 8. fasıl: Fi Beyan-ı küsurat-i Dirhem,
 9. fasıl: Fi Beyan-ı Zarb,
 10. fasıl: Fi Beyan-ı Zarbi’l-küsur maa’l-kesr,
 11. fasıl: Fi Beyani’t-Taksim,
 12. fasıl: Fi Beyani’z-zira’,
 13. fasıl: Fi Beyani’l-Emdad ve Gileç,
 14. fasıl: Fi Beyani’l-Kantar ve’l-Vezn,
 15. fasıl: Fi Beyani’l-miskal ve’l-kırat,
 16. fasıl: Fi Beyani’r-Rusumat.
 17. fasıl: Fi Beyani’l-a’dadi’l- erbaati’l-mütenasibeti,
 18. fasıl: Fi Beyan-i Kismeti’l-Gurema,
 19. fasıl: Fi Beyan-ı istihrac-ı mehariç,
 20. fasıl: Fi Beyan-ı Kismeti’l-Mevaris,
 21. fasıl: Fi Beyani’l-Hatayin,
 22. fasıl: Fi Beyani Cem’i’l-küsuri maa’l-kusur.»

Matrakçı Nasuh

(Umdetu’l-Hesab)’ın bir nüshası Nuruosmaniye Kütübhanesinde vardır. Divani yazısını andıran ve «çeb» denilen yazıda mahir idi. O zamanın silahşörlüğünün idmanından olan «mıtrak» oyununun mucididir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.