Lokman İbn-i Seyyid Hüseyin (Ermevi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/11/2015 0

Lokman İbn-i Seyyid Hüseyin (Ermevi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Murad devri ulema ve tarihçilerinden marifet sahibi bir zat olup Saray-i Hümayun’da muallim ve şehnameci idi. (Kıyafetü’l- insaniyye fi Şemaili’l-Osmaniyye) ismindeki eserinde zamanına kadar gecen Osmanlı sultanlarının tarihi ahvali ile şemailinden bahs etmiştir. Baş taraflarında kıyafet ilmine dair bir hayli malumat vardır. Bir nüshası Enderun-i Hümayun’da Sarık Odası kütübhanesinde mevcuttur. Bu eserde Osmanlı sultanlarının tasvirleri de mevcuttur. Diğer eserleri aşağıdadır:

(Hüner-name): Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman’dan bahseden on fasıl, bir zeyl ve bir hatimeyi ihtiva eden bir Osmanlı tarihidir. Bir nüshası Osmanlı Müzesi kütübhanesindedir. Te’lif tarihi (Tacü’t-Tevdrih)’den sonra ibaresi açık ve sadedir. Eserin Müellifi ile bu esere dair (Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası)’nın ikinci sayısında ilim erbabından Tevhid Bey’in ilmi bir makalesi vardır.

(Selim-Şehname): İkinci Selim’in tarihi ahvalinden bahsetmektedir.

(Şehin-şah-name): Üçüncü Murad’ın tarihi ahvalinden bahsetmek­tedir.

(Tomar): (Nesebname-i Hümayun), (Terceme-i Mihr ü Müşteri Li- Muhammedi İsari), (Terceme-i Lem’atü’l-Envar): (Mahzen-i Esrar) bahrindedir; Selefname, Halefname, Muasırname, Moğolname: (şehname tarzi ile mütekarib bahrinde beş cild olup tarihe aittir.) Zafername: (Kon­ya cengine dairdir.) (Risaletü Alatü’r-Rasadiyye).

Bir hayli şiirleri de vardır. Şehnameciliğe tayini 977 (1570)’de, vefat tarihi 1010 (1601)’dadır. Eğri Seferinde padişahın maiyyetinde bulunmuştu. Umumi Kütübhanede mevcut Viyana şark Dilleri Fihristi, cild: 2, sahife 255’de:

«Saru Saltuk uburi Rum iline

Altı yüz altmiş iki idi heman

Hep Oguzname’yi tetebbu’ idüp

Yazdı icmal ile Seyyid Lokman.»

manzum ibaresi yazılı olduğuna göre Seyyid Lokman’ın bir eseri daha olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.