Karl Abraham kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/16/2015 0

Karl Abraham kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1877-1925) Alman psikanalist. Kişilik gelişimi ve ruh hastalıklarında çocuk cinselliği­nin rolü üzerindeki çalışmalarıyla ta­nınmıştır. 3 Mayıs 1877’de Bremen’de doğdu. 1901’de ruh bekimi oldu. 1904-1907 yılları arasında Zürich’deki Burghölzi Akıl Hastahanesi’nde Eugen Bleuler’in asistanlığım yaptı. Bu dönemde Carl Jung’la karşılaş­ması, Sigmund Freud’un düşünceleriyle yakından ilgilenmesine yol açtı. 1907’de Freud’la tanıştı. 1910’daAlman Psikanaliz Derneği’ni kurdu. 25 Aralık 1925’te Berlin’de öldü.

Abraham, ilk psikanalitik çalışmasında, çocuk­luktaki cinsel travmaların şizofreni belirtileriyle ilişki­sini ortaya koydu. Alman Psikanaliz Derneği’ni kur­duktan sonra, semboller ve mitler kuramını zengin­leştirmek için incelemelerde bulunan Abraham’ın sembollere ilişkin yorumları ve bu arada mitlerle rüyalar arasında kurduğu bağıntı, psikanalistler ara­sında yaygın kabul gördü.

Karl Abraham, psikanaliz akımının Viyana dışın­da yayılmasına ve kabul edilmesine en çok katkıda bulunanlardandır. Kuramını klinik verilerden hare­ketle biçimlendirmiştir. Psikozlar üzerindeki klinik çalışmalarıyla ve libidonun cinsiyet öncesi evredeki önemine ilişkin incelemeleriyle psikanalizi geliştir­miştir. Psikozların psikanaliz ile tedavisi konusundaki en önemli çalışması, libidoya ilişkin saplantılar sonu­cu ortaya çıkan manik-depresif psikozlar üzerinedir.

Abraham libido gelişimi, karakter oluşumu, şi­zofreni, manik-depresif psikoz gibi konularda psika­nalitik terapinin öncülerindendir. Aynı zamanda ço­cuk gelişiminin oral, anal ve fallik evrelerden oluştuğunu öne süren ve bu evrelerin herhangi birindeki saplantının belirli ruhsal bozukluklara yol açabileceği görüşünü ortaya atan ilk psikanalisttir.

YAPITLAR:

Selected Papers, 1927, (“Seçme Yazılar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.