İsmail Safa Özler kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

İsmail Safa Özler kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1885-1940) İsmail Safa Özler, 1908 yılında Mülkiye Mektebini bitirdi. 1 ve 2. Türkiye Millet Meclisine Mersin ve Adana Milletvekili olarak girdi. 6 Kasım 1922’den 7 Mart 1924’e kadar Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Daha sonra Bakanlıktan ve Milletvekilliğinden ayrılarak, Adana’daki çift­liğinde tarım işleriyle uğraştı ve orada öldü. İsmail Safa Özler, Bakanlığa geçtikten sonra, ilk işlerden biri olarak, halk eğitimi ile ilgili bir genelge yayımlamıştır. 23.11.1922 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çıkan bu genelgede, o, halkın eğitilmesi yo­lunda hiçbir özveriden kaçınılmamasını, okul ile halk arasında iyi iliş­kiler kurulmasını istemiştir.

Millî Eğitim sistemimizi yeniden kurmak için Amerikalı ünlü eği­timci Prof. Dr. John Dewey’i yurda dâvet etmiştir. 1924’te yurda gelen bu eğitimci, iki ay kadar kalarak Bakanlığa iki rapor vermiştir. “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun hazırlıkları da onun zamanında yapılmıştır.

doğrultusunda seçilmeye başlanmıştır. “Toplu Öğretim” adıyla yeni bir öğretim sistemi kabul edilmiştir. Eğitim ve öğretimde “etkinlik ilkesi” esas alınmıştır.

Yeni Türk harflerinin kabulü de bu zamanda olmuştur. Öğretmen ye­tiştirme işi yeniden ele alınmış ve Gazi Orta Öğretmen Okulu açıl­mıştır. Kayseri-Zincidere ve Denizli’de iki Köy Öğretmen Okulu’nun açılması da bu döneme rastlar, İlköğretime müfettiş yetiştirme işi de bu zamanda ele alınmıştır.

Bakanlık “Maarif Vekâleti Mecmuası” ile ‘Tebliğler Dergisi”ni bu dö­nemde çıkarmaya başlamıştır. (Bugün yayımlanmakta olandan önceki Teb­liğler Dergisi) Böylece merkez ve taşra örgütü arasında iletişim sağlanmıştır.

Öğretmenlerle Bakanlık arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğu bu dö­nemde, öğretmenlere, bazı Bakanlık yayınlan parasız olarak gönderilmiştir.

Üç beş yıl içine sığdırılan bu yoğun çalışmaların hepsi, öğretmen yetiştirme sorunu ile çok yakından ilgilidir. Bu müsbet oluşumun etkisi altında, Mustafa Necati Bey’in Bakanlığı döneminde öğretmenin say­gınlığı yükselmiş ve kalitesinden hiç kuşku duyulmamıştır. Bu yıllarda eğitim, öğretim ve yönetim ortamı, daha sonraki yılların bir özlemini oluşturmuştur.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.