İbrahim Vahdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/07/2015 0

İbrahim Vahdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Üç dilin edebiyatına vakıf, şair yaradılışlı olmakla beraber tarih ilminin teracüm-i ahval (hal tercemeleri) şu’besinde de ihtisas sahibi faziletli bir zat olup Şumnu civarındaki (Hacıoğlupazarı) denilen kasabadandır. Tahsilinin ilkini memleketinde tamamlayarak İstanbul’a gelmiş ve zamanının değerli alimlerinden Abdurrahim-zade Yahya Efendi’nin derslerine oturup tahsilini tamamlamış ve akranı arasında sivrilerek icazet almış ve ders okutmağa başlamıştır. Bu esnada kazandığı faziletin mükâfatı olmak üzere İstanbul medreselerinden bazılarına ve nihayet Süleymaniye Darü’l-Hadis’i müderrisliğine nail oldu.

İcazet vermeğe muvaffak olduktan sonra da kadılık mesleğine girerek Halep Kadılığına tayin edildi. İstanbul’a dönüşü olan 1126 (1714) tarihinde irtihal edip Hazret-i Eyyüb civarında defn edildi. Geniş bilgi sahibi, sohbeti seven bir zattı.

Bir eserinde Tibyan Tefsiri Müellifi Mehmed Efendi’den istifade ettiğini beyan ediyor: Eserlerinin hemen hepsi basılmamış olup meşhur olanları aşağıdadır:

 • — (Hasiye Ale’l-Beyzavi) : Beyzavi Tefsirinin bazı noktalarına dairdir.
 • — (El-Muavvel) : Meşhur Mutavvel’in Şevahidinin şerhine dairdir.
 • — (Et-Tansis) : Telhis’in şevahidinin şerhine dairdir. Sultan 2. Ahmed’e takdim ederek mükâfata mazhar olmuştur.
 • — (El-İ’tisam) : İsam’ın beyitlerinin şerhine dairdir.
 • — (Es-Sami) : Cami’nin beyitlerinin şerhine dairdir.
 • — (İhtisar-ı Vefeyat-ı İbn-i Hallikan).
 • —(Tezkiretü’ş-Suara) : Arab şairlerinin hal tercemelerine dairdir.
 • — (Merzukat).
 • — (El-Ebvab) : Mustahreç min Hasn-ı Hasıyn
 • — (Tevşihü’t-Takvim fi Şerh-i Hilyeti’-Resuli’l-Kerim).
 • — (Terceme-i Hilye-i Şerif).
 • — (Tuhfetü’l-Elbab fi Hilyeti’l-Enbiya-i ve’l-Eshab).
 • — (Hilyetü’r-Resul ve Hilyetü’l-Fuhul).
 • — (Nebzetü’s-şemail ve Zubdetü’d-Delail).

Beyitlerinden :

Başladı bülbül figane galiba nevruzdur

Eyledi uşşaktan arz-ı neva nevruzdur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.