Hasan Paşa Kara Alaaddinzade kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/18/2014 0

Hasan Paşa Kara Alaaddinzade kimdir? Hayatı ve eserleri: (ö. 841/1437) Arap dili alimi olarak tanınan bu zat, İznik Medresesi’nin ünlü müderrisi Alaaddin Esved’in büyük oğludur. Çocukluk yıllarını, babasının uzun süre müderrislik yaptığı İznik’te geçirmiştir. Burada babasından nahiv dersleri aldıktan sonra Cemaluddin Aksaraî’ye giderek Molla Fenari ile birlikte bu zattan okumaya devam etmiş ve tahsilini onun aynında tamamlamıştır. Hayatının büyük bir kısmını müderrislik yaparak ve aralarında Kutbeddin İznikî gibi alimlerin de bulunduğu bir çok talebe yetiştirmekle geçirmiştir. Bursa’da onun adını taşıyan cami ve medrese, burada uzun süre görev yaptığını göstermektedir. Aynı zamanda kadıaskerlik ve vezirlik de yapan bu zata paşa lakabı, Türkmenlerde adet olduğu üzere, babasının büyük oğlu olmasından ötürüdür.

ESERLERİ

Daha çok Arap dili alanındaki eserleri ile tanınmış ve bu eserler, Osmanlı medreselerinde çokça okunan eserler arasında yer almıştır. Bunlardan şu üç eser günümüze kadar gelmiştir:

1. el-İftitâh fi Şerhi’l-Misbâh

Bu, el-Mutarrazî’nin nahivle ilgili ünlü el-Misbâh adlı eserinin şerhidir. Bu şerh üzerine Mustafa Sururi ile Keçi Mehmet Efendi’nin birer haşiyesi bulunmaktadır. Eserin bir çok kütüphanede mevcut yazma nüshalarından şu iki örneğe yer vermek istiyoruz: Topkapı Müz. Ktp. Nr. 7707/1138; Antalya Ktp. Tekelioğlu Böl. Nr. 538/2

2. Şerhu’l-‘İzzî

İzzuddîn ez-Zencânî’nin Tasrifu’z-Zencânî diye bilinen ünlü eserinin şerhi olup bir nüshası Süleymaniye Ktp. Carullah Ef. Nr. 2088’de kayıtlıdır.

3. Şerhu Merâhi’l-Ervâh

Ahmmed b. Ali b. Mes’ud’un Merâh diye ün yapan eserinin şerhidir. Bu eserin Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa Böl. Nr. 2568’de bulunan nüshasından başka bir çok kütüphanede daha yazma nüshaları mevcuttur.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116

Yorumlar kapalı.