Hacı Hüseyin Sabri Bey (Miralay) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/23/2015 0

Hacı Hüseyin Sabri Bey (Miralay) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlılar’ın fazilet sahibi tabiblerinden olup İstanbul’ludur. Tıbbi ve fenni lügatımızın kurucularından sayılan ustalardandır. Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriyede tahsilini ikmalden sonra uzun müddet muavinlik, hocalık, Mekteb-i Tıbbiye Mülkiye müdürlüğünde, fenn-i ispençiyari ve daha sonra dahili hastalıklar ilmi muallimliklerinde bulunmuştur. Sonra Sıhhiye Dairesi azalığında, sonra da 5. ve 3. Ordu merkezlerinde birinci tabibliğe tayin edilmiştir. İstanbul’a avdet ve 1316 (1900) senesinde Tesalya’ya gönderilen Tıbbiye Heyeti reisliği ile azimet ve aynı yılda Yenişehir’de vefat etmiştir.

Başlıca basılmış eserleri:

  • (Düsturu’l-Edviyye),
  • (Bedreka-i Etibba),
  • (Müfredat-ı Tıb ve İlm-i Tedavi),
  • (Emraz-ı Cildiye),
  • (Emraz-ı Dahiliye),
  • (Hıfzı’s-Sıhha),
  • (Fenn-i İspençiyari) olup sair risaleleri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.