Georges Louis Leclerc Buffon kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

Georges Louis Leclerc Buffon kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1707-1788) Fransız, doğabilimci. Bir ansiklopedi niteliğindeki Histoire naturelle adlı yapıtı, 18. yy’ın en önemli ve en geniş kapsamlı doğa tarihi derlemesidir. 7 Eylül 1707’de Montbard’da doğdu, 16 Nisan I788’de Paris’te öldü. Annesinin zengin bir akrabası Leclerc ailesine yüklü bir miras bıraktığında, Georges Louis 10 yaşlanırdaydı. Bu parayla yöreden büyük topraklar satın alarak aile adlarına “de Buffon”u da ekleyen babası aynı yıl Bourgogne il meclisi üyeliğine seçilince, Montbard’dan ayrılıp Bourgogne’un mer­kezi Dijon’a yerleştiler. 1717-1723 arasında Dijon’daki bir Cizvit okulunda eğitim gören Georges Louis, daha sonra babasının isteğiyle hukuk okudu. Ancak, 1726’da diplomasını almasına karşın hukuğu bir türlü benimseyemediğinden, tıp, botanik ve matematik öğrenimi yapmak üzere iki yıl sonra Angers’e gitti. O aralar tanıştığı genç bir İngiliz soylusu ve onun özel öğretmeniyle birlikte 1730’da uzun bir yolculuğa çıkarak Fransa’nın güneyini, İtalya ve İngiltere’yi dolaşan Buffon, 1732’de Fransa’ya döndü. Montbard’a yerleşip, annesinden miras kalan toprakların geliriyle elli yıl boyunca aralıksız sürdüreceği bilimsel çalışmalarına başladı. Sonraki yıllarda görevi nedeniy­le kış aylarını Paris’te geçirmesine karşın, ölünceye değin Montbard’dan ayrılmadı ve günde 12 saatten çok çalışarak yapıtlarının büyük bir bölümünü orada yazdı.

Buffon’un
1734-1740 arasındaki ilk çalışmaları matematik, fizik,
botanik, kimya, biyoloji, tarım ve ormancılık gibi çok çeşitli alanları kapsar.
O dönemde hem Fransız Bilimler Akademisi’ne
sunduğu incele­meleriyle, hem de 1734’te Stephen
Hales’in Vegetable Statics (“Bitki
Statiği”), 1740’ta Newton’ın The Method of Fluxions and Infinite Series (“Flüksiyonlar ve Sonlu Seriler Yöntemi”) adlı yapıtlarını İngilizce ‘den Fransızca’ya çevirerek bilim
çevrelerinde adını du­yurmuştu. Böylece 1739’da, önce
Fransız Bilimler Akademisi ile Londra’daki Royal Society’nın
üyeliği­ne kabul edildi, bir ay sonra da Jardin
de Roi’nın yöneticiliğine getirildi. Buffon, ölünceye değin sür­dürdüğü bu görevi sırasında, sonradan Jardin des Phantes adını
alan ve 1794’te doğa tarihi müzesine (Museum National d’Histoire Naturelle) dönüştürü­len bu kuruluşu önemli bir
araştırma merkezi duru­muna getirdiği gibi, 44 ciltlik
büyük yapıtı Histoire
naturelle, generale et particuliere’ı, (“Genel ve Özel Doğa Tarihi”) yayımlamaya da o yıllarda
başladı.

1752’de
evlenen Buffon,
ertesi yıl Fransız Akademisi’ne
üye seçildi. 1769’da, oğullarının doğumun­dan beş yıl sonra karısı ölünce,
yazar Mme de Stael’in annesi Mme Necker ile Buffon arasında ömür boyu sürecek
yakın bir dostluk ve sevgi bağı kuruldu. O yıllarda doğa ansiklopedisinin birbirini izleyen ciltleri büyük bir ilgiyle karşılanmış,
Buffon’un adı çoktan ülke sınırlarını aşmıştı. Bu başarısına karşılık 1771 ‘de
Fransa kralı XV. Louis’den “Kont” unvanı alan Buffon, oğlunun da doğabilîmci olmasını istediği için Lamarck’ın araştırma gezilerine onu da yolladı. Oysa genç Buffon aynı isteği
duymuyordu, orduya katılıp maceracı ve mirasyedi bir yaşamı yeğledi. Oğlu,
babasının ölümünden altı yıl sonra, henüz 30 yaşın­dayken
Konvansiyon Meclisi’nin kararıyla idam edildi.

Paris’teki
Jardin du Roi’nın yöneticiliğine atanan Buffon bahçedeki bitkilerin
katalogunu hazırlamak üzere işe başladığında, elinin altındaki zengin olanak­lardan da yararlanarak canlı ve cansız doğa varlıkları­na ilişkin tüm bilgileri bir araya toplamayı düşündü. Bu düşüncenin ürünü olan Histoire naturelle, doğabilimin ayrı ayrı dallarındaki dağınık bilgilerin usta bir bireşimi, o
çağda bilinen tüm olguların hemen hemen eksiksiz bir derlemesidir ve yalnız
zengin içeriğiyle ya da çizimlerinin güzelliğiyle değil, Buffon’un özenli üslubuyla da ayrı bir önem taşır. Buffon’un öğrencile­rinin ve meslektaşlarının katkılarıyla 1744-1788 ara­sında kaleme alınan yapıtın ilk cildi, 1749’da yayım­landı. 1767’yc değin yayımlanan ciltlerin sayısı on beşi bulmuştu.
Bunu, 1770-1783 arasında kuşlara ayrılmış dokuz cildin ve
1783-1788 arasında mineral­lere ayrılmış beş cildin yayımı
izledi. Arada, 1774’ten 1788’c değin yayımlanan yedi cilt ilk on beş cilde ek
niteliğindeydi ve çağında büyük tartışmalara yol açan Les epoques de la nature’ü (“Doğa Tarihi Çağları”) içeriyordu. Böylelikle, Buffon’un
ölümünden önce, kırk yılı aşkın uzun bir ekip çalışmasına karşın, tasarlanan elli cildin yalnızca otuz altısı yayımlanabilmişti. Buffon’un ölümünden sonra,
yardımcılarından Lacepede’in 1788-1804 arasında yayımladığı, sürün­genlere, balık ve balinalara ayrılmış sekiz ciltle yapıtın tümü 44 cildi bulmuş vc
omurgasızlar dışında
tüm canlılar dünyası ele
alınmıştı.

Düşüncelerin
belli bir mantık düzeni içinde birbirine bağlanmasına çok önem veren Buffon, yalnız bir doğabilimci değil, 18.yy Fransa’sının en
titiz üslup denemecilerinden biridir. 1753’te, Fransız Akademisi’ne kabul
edilmesi onuruna verdiği Dis-courssurle
style (“Üslup Üzerine Söylev”) adlı söylevi, geleneğe uygun olarak ne Akademi
üyelerine bir övgü konuşmasıdır, ne de bir doğabilimcinin yaklaşımını yansıtır.
Yalnızca iyi yazılmış yapıtların gelecek kuşaklara ulaşabileceğine inanan
Buffon, “üslup insa­nın ta kendisidir” diyecek
kadar anlatıma önem veriyordu. Yapıtının sincapları tanımlayan
bölümün­de sıcak ve yumuşak bir anlatıma bürünen
üslubu, dünyanın doğuşunu ve jeolojik çağları anlatırken destansı bir nitelik kazanır. Çağında kimi yazarlar Buffon’u bir bilim adamından öte büyük bir doğa şairi diye
överken, kimileri de ağır ve süslü üslubu nedeniyle
eleştirmişlerdir.

Les
epoques de la nature’de yeryüzünün
yaşının 70.000 yıldan fazla olduğunu hesaplayan, canlıların ise yaklaşık 40.000
yıllık bir geçmişi olduğunu öne süren Buffon, insanın ortaya çıkışından önce
yerküre­nin beş gelişme
evresinden geçtiğini, Güneş’ten kop­muş akkor halinde bir ateş
parçasıyken zamanla soğuduğunu ve denizlerin karaları kapladığını savu­nurken doğrudan doğal örneklere, özellikle fosiller üzerindeki
incelemelere dayanır. Tüm bilgileri ku­ramsal yaklaşımlar yerine deneysel olgulara dayandır­mak
eğiliminde olan Buffon, Linneaus’un bitki ve hayvan sınıflandırmasını çok
sistemli olmakla eleştir­miş, ancak kendisi tam bir
sınıflandırma çalışmasına kalkışmamıştır. Jeolojik zamanları, büyük yıkımlarla
birbirinden ayrılmış çağlara bölen Buffon’un bu
görüşünü, sonradan bazı düşünürler insanlık tarihine de uygulamışlardır.

Buffon’a göre insanın, topluluk içinde yaşaması nedeniyle olağanüstü gelişen düşünsel ve ahlaksal yetilerinin kökeni, temelde hayvanlarınkinden pek de değişik olmayan duyumları ve içgüdüleridir. Dü­şünceleriyle Encyclopedie’çileri ve Condillac’ı etkile­yen Buffon, bu anlamda antropolojinin gelişmesine yön verenlerden biridir. Encyclopedie’ederin tümüyle dostu olmasına karşın bu büyük yapıtın yazımına katılmayan Buffon, 18.yy philosophe’larına da bağlan­mamış, özellikle Newton, Bacon, Leibniz ve Locke’ un etkilerini taşıyan görüşleri gene de çağının düşüncesini derinden etkilemiştir. Yeryüzünün oluşumunu açıklamak için doğal nedenler arayan ve her şeyi kurgulayan bir yaratıcının varlığını yadsıyan Buffon’ un, özellikle yeryüzünün yaşı, evrimi ve türlerin değişimi konusundaki görüşleri kilisenin ve kimi bilim adamlarının ağır eleştirilerine uğramış, büyük tartışmalara ortam hazırlamıştır. Türlerin doğuşunu “organik moleküllerim varlığına dayanarak açıklayan ve daha çok çevre, beslenme, evcilleştirme gibi dış etkenlere bağladığı sınırlı bir dönüşümcülüğü benim­seyen Buffon, bugünkü anlamda gerçek bir evrim kuramcısı sayılamazsa da, çağının ötesindeki sezgici yaklaşımıyla evrim düşüncesinin ilk öncülerinden biridir. Darwin, The Origin of Species (Türlerin Kökeni) adlı yapıtında Buffon’dan, “türlerin değişik­liğe uğradığına ve bugünkü canlıların eskiden yaşamış türlerinin, gerçek dölleri olduğuna ilk inanan, konuyu bilimsel anlamda ilk ele alan doğabilgini” diye söz eder.

Georges Louis Leclerc Buffon Eserleri:

Histoire naturelle, generale et particuliere, 44 cilt, 1749-1804, (“Genel ve Özel Doğa Tarihi”);

P. Flourens (der.), Oeuvres Completes, 12 cilt, 1853-1855, (“Tüm Yapıtları”);

J. L. Lanessan (der.), Oeuv­res Completes de Buffon, 14 cilt, 1884-1885, (“Buffon’un Toplu Yapıtları”);

J. Piveteau (der.), Oeuvres philosophiques de Buffon, (ö.s.), 1954, (“Buffon’un Felsefe Yapıt­ları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 21. cilt, Anadolu
yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.