Fâik Reşad kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/14/2014 0

Fâik Reşad kimdir? Hayatı ve eserleri: Edebiyât târihçisi. 1851 senesinde İstanbul’da doğdu. Rüşdiye Mektebine devâm ederken, yarıda bırakıp hayâta atılmak zorunda kaldı. Harbiye Nâzırlığı kaleminde çalışmaya başladı. Sonra Hâriciye Mektûbî Kaleminde kâtiplik yaptı. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarından Arabî ile Fârisîyi öğrenerek ilmini artırdı. Takvîm-i Vekâyî Gazetesi başyazarı oldu. Diyarbakır, Varna, Yanya maârif müdürlükleri yaptı. İstanbul’a döndükten sonra vakitlerini okumakla geçirdi. Bâzı gazetelerde yazı yazdı. Özel okullarda öğretmenlik yaptı. İkinci Meşrûtiyete kadar Matbuât-ı Dâhiliye mümeyyizliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Meşrûtiyetten sonra Takvîm-i Vekâyî müdürlüğüne getirildi. Memûriyeti lağvedildiği için kendi isteğiyle emekli oldu. Emekli olduktan sonra, Kadastro Mektebi kitâbet öğretmenliği, Dârülfünûn edebiyât öğretmenliği, İstanbul Kız Lisesi edebiyât öğretmenliği, Târih-i Osmânî Encümeninde muhâbir üyelik yaptı. Haziran 1914’te İstanbul’da vefât etti.

ESERLERİ:

 1. Güldeste (şiirler),
 2. Gencîne-i Letâif (Türklerden meşhur kişilerin seçilmiş fıkraları),
 3. Mükemmel Lügat-ı Osmânî (Ali Nâzimî Bey ile),
 4. Muhtasar ve Musavver Târih-i Osmânî,
 5. Hazîne-i Müntehâbât,
 6. Usûl-i Kıraat,
 7. Târih-i Edebiyât-ı Osmâniye (3 cilt),
 8. Nümûne-i Şiir ve İnşâ,
 9. Eslâf ve Zeyli, (1975’de kısaltılarak basılmıştır.)
 10. Terâcim-i Ahvâl (hâl tercümeleri),
 11. Nümûne-i Kitâbet,
 12. Kemâl ile Muhârebemiz,
 13. Sergüzeşt-i Sünûhî,
 14. Netîce-i Sefâlet,
 15. Külliyât-ı Letâif.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 7. CİLT

Yorumlar kapalı.