Ernest Bekker kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Ernest Bekker kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1827-1916) Alman hukukçu. Hukukta Tarihçi Okul’un savunucularındandır. Ernest Immanuel Bekker 15 Ağustos 1827’de Berlin’de doğdu. 29 Eylül 1916’da Heidelberg’de öldü. Temel öğreniminde, ünlü bir dilbilimci olan babası August Immanuel Bekker’in büyük etkisi oldu. 1844-1847 arasında Berlin ve Heidelberg üni­versitelerinde okudu. 1848-1851 arasında orduda subaylık yaptı. 1853’te Halle Üniversitesi’nde Roma Hukuku konusunda doktora derecesi aldı. 1955’te Halle, 1857’de Greifswald, 1874’te ise Heidelberg üniversitelerinde profesörlük yaptı. Bu arada, 1863 yılında Bismarck’ın iktidarı sırasında kısa bir süre için dışişleri bakanlığında görev aldı.

Bekker, uzmanlık alanı olan Roma Hukuku’nun yanı sıra, devletler hukuku, ceza hukuku ve reformu, miras hukuku gibi konularda da kitaplar yazmıştır. Geniş bir ilgi alanı olan Bekker, felsefe ve doğa bilimleri üzerine araştırmalar yapmış; matematik ve astronomiyle ilgilenmiştir. Savigny’nin Tarihçi Okulu’nun etkisini sürdürdüğü bir dönemde, inançlı bir Roma hukukçusu olarak, tüm hukuki sistemlerin incelenmesi gerekliliğini savunmuştur. Tarihçi Okul’a eleştirel bir yaklaşım getirmekle birlikte, temel ilkele­rine sadık kalmıştır. Dilbilimle ilgisi nedeniyle, özel­likle Roma Hukuku metinlerinin çözümlenmesi konu­sunda çalışmıştır.

Bekker, hukuk metinleri ve belgelerine olan ilgisini, 1871-1873’te yayımlanan Die Aktionen des römisehen Privatrecbts (“Roma Özel Hukukunun Uygulamaları”) adlı kitabında ortaya koymuştur. 1880’de yayımlanan Das Recbt des Besitzes bei der Römern (“Romalılarda Mülkiyet Hukuku”) adlı ya­pıtı, bir yanda Savigny ve Bruns, öte yanda da Jhcring’in yaklaşımları arasında bir halka oluşturmuş­tur. Bekker, 1857-1863 arasında yayımlanan Jabrbücher des gemeinen deutschen Rechts’de (“Alman Örf ve Adet Hukuku Yıllıkları”) Alman medeni huku­kundaki örf ve adet hukuku öğelerinin ortaya çıkarıl­masını savunmuştur. Alman Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi sırasında çıkan tartışmalarda, Savigny’nin “soyut irade” kuramına dayanan “hukukta hata” öğretisine karşı çıkmış ve görüşleri bir ölçüde yasaya yansımıştır. En önemli yapıtı olan ve 1857-1859’da yayımlanan Theorie des heutigen deutschen Strafrecbts’de (“Günümüz Alman Ceza Hukukunun Ku­ramı”) Hegel’in “mutlak ceza” kuramını, Tarihçi Okul’un yaklaşımıyla kabul etmiştir. Buna göre, “mutlak ceza” kuramı “tek geçerli doğru” olduğu için değil, dönemin Alman ceza yasalarında yer alarak tarihsel gerçeklik kazandığı için benimsenmelidir. Bekker, doğal hukuka karşı çıkarak, hukukun insan­ların esen olduğunu savunmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Theorie des heutigen deutschen Strafrechts, 1857-1859 (“Günümüz Alman Ceza Hukuku­nun Kuramı”);
  2. Das Recht des Besitzes bet der Römern, 1880, (“Romalılarda Mülkiyet Hakkı”);
  3. Üher den Streıt der historisehen und philosophisehen Reehtsschule, 1886, (“Tarihsel ve Felsefi Hukuk Okulları Arasındaki Anlaş­mazlık Üzerine”);
  4. Das Völkerrecht der Zukunft, 1915, (“Geleceğin Devletler Hukuku”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.