EBÜ’L-HASEN EL KİSÂÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Alî b. Hamza b. Abdi’llâh meşhur bir âlimdir. Bir Kisâ ile ihrâmlandığı için Kisâî nisbetini almıştır. Esed’in mevlâsıdır. Kûfelidir. Bağdad’da tavat­tun etmiş, Hârûn er-Reşîd ile beraber sefere çıkarak (189) târihinde Rey şehrinde vefat eylemiştir. O gün İmâm-ıMuhammed de Rey şehrinde vefat etmekle Hârûn er-Reşîd pek müteessir olmuş : Fıkıh ile nahvi bir günde defn ettim diye hüznünü izhâr etmiştir.

 Mevki-i  İlmîsi:

Kisâî, Kûfelilerin Nahiv’de, Lûgat’da imamıdır ve yedi meşhur kurrânın biridir. Bağdad’da evvelâ Hamza’dan kırâet ahzetmiş, sonra kendisi içün başka bir tarz-ı kırâet ihtiyar eylemiştir. Süleyman b. Erkam ile Ebû Bekr b. Ayyâş’dan hadis dinlemiş, Muâzü’l-Herrâ’dan nahiv okumuş, sonra Bas­ra’ya giderek İmam-ı Halil’e mülâki olmuş, halka-i tedrisinde hazır bulun­muştur. Daha sonra hicaz ve şâir havâlî bâdiyelerinde dolaşarak Arab lisânını  tedkîyk ve zabtederek ba’dehû Basra’ya avdet eylemiştir.

Kisâî sadûk, arabiyyâta vâkıf, tefsire âşinâ şâir bir zât idi. Hârûnü’r-Reşîd’in oğlunu te’dîb ve terbiyeye me’mûr olmuştu. Kendisiyle îmâm-ı Ebû Yûsuf arasında bâzı musahabe ve mübâhaseler cereyan etmiştir.

Müellefâtı şunlardır : (Maâni’l-Kur’ân),   (El-Kırââtü’n-Nevâdir),   (Eş’ârü’1-Muâyât),  (El-Masâdır), (El-Hurûf),  (Muhtasar) ve sâire.

Me’hazlar  :  Buğyetü’1-Vuât, Mevzûâtü’l-Ulûm, El-A’lâm.[94]

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.