EBÜ’L-HASEN EL-CÜRCÂNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Alî b. Abdi’l-Azîz b. el-Hüseyn, meşhur bir Şafiî âlimidir. (290) da Cürcan’da doğmuş bilâhare Irak, Şam taraflarında birçok seyahatlerde bulun­muş, Cürcan’da, Rey’de kadılık etmiş, nihayet (366) târihinde Nîsâbûr’da,;ve­fat etmekle na’şı Cürcan’a nakledilmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i  İlmiyyesi:

Ebü’l-Hasen, müfessir, fakîh, şâir, edîb bir’zât bulunuyordu. Seâlibî, Yetîmetü’d-Dehr adlı eserinde bu zâtı pek ziyâde sena ederek hakkında “Ferl-dü’z-zaman, Nâdiretü’l-Felek, İnsânü Hadekati’1-ilm, Kubbetü tâci’1-edeb” demiştir.

Müellefâtı: Mufassal bir tefsirdir. Dörtbin mes’eleyi hâvidir. Taberî Târîhi’nin muhtasarıdır. Bu eserde kudret-i edebiyyesini göstermiş, Mütenebbî’nin eş’ârını tenkîd etmiştir, matbû’dur.

Me’hazlar: Vefeyâtü’l-A’yân,  El-A’lâm, Mu’cemü’l-Matbûâti’l-Arabiyye.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.