EBÛ OSMAN ES-SÂBÛNÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

İsmail b. Abdi’r-Rahmân b. Ahmed en-Nîsâbûrî, büyük bir üstazdır. (373) târihinde Nîsâbur’da doğmuş, (449) senesinde yine Nîsâbur’da vefat etmiş­tir.            

Üstazları:

Ebû Osman, Nîsâbur’da Ebü’l-Abbâs Tâbûtî ile Ebû Saîd es-Simsar’dan, Herat’ta Ebû Bekr el-Furât’tan ve Ebû Meâz Şâhit’ten, Şam’da, Hicaz’da bâzı zevattan hadis dinlemiş, Mearratü’n-Nu’mân’da Ebü’1-Alâ Ahmed ;b. Süleyman’a mülâki olmuştur. Kendisi de Nîsâbur’da, Horasan’da, Gazne’de, Hindistan’da, Cürcan’da, Âmil ile Taberistan’da, Şam’da, Beytü’l-Makdis’te, Hicaz’da hadîs rivayet etmiştir. Kendisinden de, Ebû Bekr el-Beyhakî, Ebû Abdi’llâh el-Kaari’, Ebû Salih el-Müezzin gibi zatlar hadîs rivayet etmiş­lerdir.[359]

Mevki-i  İlmisi:

Ebû Osman, asrının büyük bir âlimi idi. Müfessir, muhaddis, vaiz, hatîp. şâir bir zât idi. Yetmiş sene kadar va’z ve nasihatle halkı irşada çalış­mıştır. Bâzan bir âyetin tefsirine aylarca devam ederdi. Horasan’da “Şeyhül-îlim” unvanını almıştı. “Seyfü’s-Sünne” diye de yâd olunurdu. İlim ve zekâsiyle, zühd ü tâkvâsiyle mesel darbolunurdu. Tasnîfâtının kesretiyle de meşhurdur. Ezcümle “Akîdetü’s-Selef” unvanlı bir eseri de vardır.

Eş’ârından bir parça :[360]

Me’hazler:  Tabakatü’s-Sübkî,   Mu’cemü’l-Üdebâ.[361]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.