EBU MÜSLİM, MUHAMMED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. Bahr el-Isfahânî, ulemâdan bir zâttır. Isfahan ve Fâris âmilliğinde bulunmuştur. (254) târihinde doğmuş, (323) senesinde vefat et­miştir.

Kudret-i  İlmiyyesi:

Ebû Müslim, nahiv ulemâsından müfessir, edîb, beliğ, bahhâs bir zât idi. Mu’tezile mezhebine sâlik bulunmuştu. Zarîfâne şiirleri de vardır. Eş’ârindan bir nümûne :

Müellefâtı: Mu’tezile Mezhebi üzere yazılmış on dört cildlik bir tefsirdir, ve sâire.

Me’haz:  Buğyetü’l-Vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.