EBÛ MANSÛR EL-EZHERÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. Ahmed b. el-Ezher b. Taîha el-Herevî, meşhur bir âlim­dir. (282) senesinde Herat’da doğmuş, (370) târihinde yine Herat’da vefat etmiştir.

Kudret-i   İlmiyyesi:

Ebû    Miansur-ı Ezherî,  muktedir  bir  müfessirdir,  fakihdir,   lisân-i Arab’a bihakkın    vâkıftır.  Herat’da    Hüscyn b. İdrîs ile Muhammed b.Abdi’r-Rahmân es-Sâmî’den, Bağdad’da El-Kaasım el-Bağavî ile Ebû Be İbn-i Ebû Dâv.ûd’dan ve sâireden ilim ahzetmiş, kendisinden de Ebû Ya’kı el-Gurâb, Ebû Zer Abd b. Humeyd, Ebû Ubeyd el-Herevî’gibi zatlar müstefid olmuş; rivayette bulunmuşlardır.

Ezherî  evvelâ fıkıh  ile iştigâl etmiş,   bu hususta, şöhret   bulmuş, sonra Arabiyye’de tebahhur etmek arzusuna düşmüş, lûgatde, edebiyyatda hir üstâd olmuştur. Bir aralık Karâmita eline esir düşerek bâdiyelerde garîbâne bir halde dolaşıp durmuş, pek fasih olan bedeviler ile düşüp kalkaralf kendilerinden birçok şeyler zaht etmiştir.

Ezherî, Şafii mezhebinde bulunmakta idi. Zünd ve salâh ile muttasıf idi. İmâm Şafiî’ye büyük bir merbûtiyyet gösterir, onu dâima müdâfaaye çalışırdı.

Tehzîb nâmındaki kitabının kendi el yazısiyle olan nüshasında şu manzume görülmüştür :

Müellefâtı: Tefsirdir. Bullûgata âid, cilddir.Bunun  bir  kısmı “Le Mopde mecmuasında kısmen neşredilmiştir.

Me’hazlar;   Tabakaatü’s-Sübki,   El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.