Ebu Hatim Er-Razi kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 05/08/2014 0

Ebu Hatim Er-Razi kimdir? hayatı ve eserleri:Muhammed İbnu İdrîs İbni’l-Münzir el-Hanzelî, er-Râzî (195-277 hicrî, 811-890 milâdi). Hadiste imam ve hâfızdır. Daha çok cerh ve ta’dîl sâhasında tanınmış ise de isnâd kadar metni de tanımakta ün yapmıştır. Rey’de doğdu. On dört yaşında ilim talebine ve hadîs yazmaya başladı. Bu maksadla pek çok seyâhatler yaptı. Horasan, Hicâz, Yemen, Irak, Suriye, Mısır ve Rum diyarlarını dolaştı. Seyahatler esnasında topladığı rivayetleri yazdı. Tanıdığı binlerce râvi hakkında cerh ve ta’dîl’de bulundu. Hadîslerin sahîh ve illetli olanlarını beyan etti. Değme muhaddisin söz sâhibi olamadığı ilelü’l-hadîs’te otorite olması onun hadîs ilmindeki yerini göstermeye kâfidir.

Ebu Hâtim, hadîsteki engin ilmini, doymak bilmeyen ilim aşkıyla elde etmiştir. Ondaki aşk, çoğu kere yayan olmak üzere, yukarıda zikrettiğimiz belde isimlerinden de anlaşılacağı üzere İslâm âleminin mühim ilim merkezlerini birer birer dolaşıp oralardaki âlimlerle görüşüp, dağınık halde bulunan ilmi nefsinde cemetmeye, eserler hâlinde te’lif etmeye ve sonra da diğer tâliblere topluca vermeye sevketmiştir.

Terâcüm kitapları, İslâm medeniyetinin diğer ilk mîmarlarının hayatında olduğu gibi Ebu Hâtim’in hayatını anlatırken de ilim talebi yolunda çekmiş olduğu zahmetlerle ilgili birçok menkabeler kaydederler, ibret dolu bir iki tanesini kaydedelim. Rivâyetler, seyahate başladığı ilk yılda, Ebû Hâtim’in bin fersahtan fazla mesâfeyi yaya olarak katettiğini, Bahreyn’den Mısır’a; Mısır’dan Remle’ye; Remle’den Tarsus’a hep yaya gittiğini, Tarsus’a geldiği esnâda 20 yaşında bulunduğunu, bu ilk seyahatinin onu tam yedi yıl gurbette tuttuğunu belirtir.

O devrin şartları icâbı bu seyahatler meşakkat ve tehlikelerle doludur. Nitekim Ebu Hâtim’in yollarda günlerce aç kalıp çok ciddi ölüm tehlikeleri atlattığını görmekteyiz. 214 yılında bir yıl kalmak üzere Basra’ya gider. Ancak orada sekiz aydan fazla kalamaz. Zira, maddî imkânları sekiz ay sonunda tükenir. Üzerinde giymekte olduğu elbiseleri parça parça satarak bir müddet daha kalmaya çalışır, ancak çok geçmeden satacak parçası da kalmaz ve üzülerek ayrılır.

Ebu Hâtim’in ilim aşkını ve bu aşkın ona kazandırdığı ilmin genişliğini göstermek için kaydedilen menkıbelerden birine göre, duymadığı bir rivayet varsa bunu öğrenip yazmak maksadıyla, bir gün, Ebu’l-Velîd et-Tayâlesî’nin cemaatinde -ki içerisinde Ebu Zür’a da mevcuttur- şöyle ilan eder: “Kim bana bilmediğim sahîh bir hadîs rivayet ederse, her bir rivâyet için bir dirhem ödeyeceğim”. Fakat kimse onun bilmediği bir rivayette bulunamaz.

Ebu Hâtim’den hadîs alanlar arasında Ebu Dâvud, Buhârî, Nesâî, Ebu Avâne, İbnu Mâce gibi meşhurlar da mevcuttur.

Ebu Hâtim’in eserleri:

1- Tefsiru’l-Kur’an,

2- El-Câmi fi’l-Fıkh,

3- Ez-Zîne,

4- Tabakâtu’t-Tâbiîn.

Kaynak: Hadis Tarihi, Abdulvahid Metin

Yorumlar kapalı.