Defteri Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/16/2015 0

Defteri Mehmed Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tarihçilerinin tedkikatcılarından bir zat olup İstanbul’ludur. [Ruzname] ‘Günlük olayları yazma’ katibliğinden yetişmiş ve sonradan Defterdar olmuştur. Bundan sonra da valiliğe yükselmiştir. (Zübdetü’l- Vekayi’) ismi ile Yazdığı Osmanlı tarihi 1067 (1657) den 1116 (1704) tarihine kadar olan olaylardan bahsetmektedir. (Nesayihu’l-Vüzera Vel-Ümera) isminde bir eseri de vardır ki bir nüshası Es’ad Efendi Kütübhanesindedir. Hesab sahibi, bilgili bir zattı. Selanik Valiliğinde iken bir işde gevşekliği görüldüğünden 1129 (1717) tarihinde Kavala’da tevkif edilerek ecel-i kazaya (cezaya) uğradı. Eserleri basılmamıştır.

(Nesdyihu’l-Vüzerd) dokuz babtır :

  1. bab : Der Beyan-i Etvar-i Ahlak-i Sadr-i A’zam
  2. bab: » »       Ahval-i Menasib ve Mazarrat-i irtisa.
  3. bab : » »       Etvar-i Defterdar-i Hazine ve Erbab-i menasib
  4. bab : » »       Ocağ-ı Bektaşiye.
  5. bab: » »       Ahval-i Reaya ve Mazarrat-i Zulm u Sitem.
  6. bab: » »       Serhadd-i Mansure ve Keyfiyet-i Seraskeri.
  7. bab: »           »       Buhl ü Sehd vü Hırs ü Tama’ u Kibr u Hased
  8. bab: »           »       Dost-i Sadik ü Mazarrat-i Gabn u Nemmam.
  9. bab: »           »       Keyfiyet-i Ahval-i Zeamet ü Timor.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.