Bahaeddin Ahmed Efendi (Cizyedarzade Haraccıoğlu) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/01/2015 0

Bahaeddin Ahmed Efendi (Cizyedarzade Haraccıoğlu) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bursa’da yetişmiş maarif erbabından olup Haleb Mevleviyetinden [yüksek Kadılığından] ayrılmasından sonra 1208 (1794) tarihinde Bursa’da vefat ederek Hisar’ın [Bab-ı Zemm, Yerkapı] Mahallesinde mensub olduğu ailesi kabristanına defn edilmiştir. Merhum Hoca Sadeddin’in (Tacü’t-Tevarih)inin lüzumsuz gördüğü kısımlarını çıkararak yeniden bir eser kaleme aldığı gibi (Salihiyye) adında bir de vefeyatname yazmıştır.

(Terceme-i Şafiye), (Terceme-i Metn-i Beyan), (Münşeat) ve (Risale-i Mehaviye) gibi eserleri de vardır. Bunların hepsi basılmamıştır. (Tacü’t-Tevarih) telhisinin bir nüshası Bursa’da ceddinin inşa ettiği kütüphanede, bir nüshası da İstanbul’da Es’ad Efendi Kütübhanesinde vardır. Bir de Yusuf Paşa’nın Nemçe ile olan muharebelerini beyan eden bir tarihçesi vardır ki nüshası Millet Kütübhanesindedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.