ARİSTOKLİ EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/22/2014 0

“Usul-i Tedris” dersini 1879 tarihinde Kız Öğretmen Okulunda okutmuştur. Kimliği hakkında fazla bir bilgiye rastlanmamıştır. Adından, İstanbul’daki Rum yurttaşlardan biri olduğu anlaşılıyor. Kaynaklardan öğrenildiğine göre, Mülkiye Mektebinde Fransızca ve Etnografya öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca, Mektebi Âliye Müdürlüğü, Meclis-i »Lebir-i Maarif Azalığı, Darülfünun Teftiş Kumlu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.([1]).

Aristokli Efendi’nin “İlm-i Terbiye-i Etfal” (Çocuk Eğitimi Bilimi) adlı bir kitabı varmış. Fakat, bu kitabın yayımlanıp yayımlanmadığı bilinmemektedir. 1907 yılında Akdeniz adaları (Rodos) Maarif Müdürü Sami Bey (Süleyman Paşazade), bu kitaba kendinden ve başkalarından eklemeler yaparak, aynı adla yayımlamıştır. Eklemelerin  hangi kısımlarda olduğu da bilinmemektedir. Bu nedenle, bu kitabı, her yazara da mal edebiliriz. (Kitabın üzerinde Sami Bey’in adı var. Önsözünde Aristokli Efendi’den söz edilmektedir.)

KAYNAK: CAVİT BİNBAŞIOĞLU, TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ TARİHİ, M.E.B. YAYINLARI, 1995

110) Ergin, Osman, A.g.e., s. 574 ve 720.

Leave A Response »