Arif Bey (Mehmed Arif Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Arif Bey (Mehmed Arif Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ilminin Türk ve Osmanlı tarihleri şubelerinde vukuf sahibi bir zat olup İstanbulludur. Mekteb tahsilini ikmalden sonra Maliye Nezareti kalemine intisab etti. Meşrutiyetin ilanını müteakib teşekkül eden (Tarih-i Osmani Encümeni) azalığına ve teessüs eden (Türk Yurdu) hey’etine tayin olundu. Ömrünün sonlarına doğru da Darülfünun Osmanlı Tarihi müderrisliğine ve (Te’lif ve Terceme Dairesi)ne tayin olunmuşsa da bir müddet sonra son iki vazifeden ayrılmıştır. 1338 (1922) tarihinde vefat ederek Eyübde ailesi kabristanına defn edildi.

Eserleri:

  • — (Osmanlı Tarihi): Tarih Encümeni azasından ve meslek arkadaşlarından Necib Asim Bey’le müşterek olup encümen adına bir cildi neşr edilmiştir.
  • — (Türk Tarih-i limumisi): Bu da Necib Asim Beyle beraber müşterek yazılmış olup ancak bir kaç forması neşr olunabilmiştir.
  • — (Mufassal Osmanlı Tarihi): Münferiden yazdığı bir eser olup basılmamıştır.
  • — (Tarih-i Osman? Encümeni Mecmuası) ile (Türk Derneği) ve (Donanma Mecmuası) cüz’lerinde [sayılarında] neşr edilen tarihi makaleleri.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.