ALÎ EL-HAVFÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

 Ahmed b. İbrahim b. Saîd b. Yûsuf, nahiv ülemâsındandır. Vefatı (430) târi­hine müsadiftir.

Kıymet-i İlmiyyesi:  Alî el-Hafvî, lisân-ı Arab’a vâkıf, müfessir bir zâttır. Ebû Bekr el-Udfuvî’den teallüm etmiştir.

Müellefâtı: Nahivdendir.

Me’hazlar: Buğyetü’l-Vuât, Keşfü’z-Zünûn.[343]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.