Abdurrahman Şeref Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 07/15/2015 0

Abdurrahman Şeref Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1835-1925) Osmanlı Devleti’nin son Vak’anüvisidir. Çeşitli okullarda öğ­retmenlik ve müdürlük yaptı. Üç defa da Maarif Nazırlığı yapmıştır. 1890’lı yıllarda “İlm-i Ahlâk” adlı bir kitap yazmış ve bunu Mülkiye’de okutmuştur. Öğretmen okullarında da aynı adla bir ders bulunduğu ve zaman zaman “Usul-i Tedris” dersi ile birlikte okutulduğu için, bu ki­tabın getirdiği eğitim anlayışının öğretmen okullarında da etkili olduğu düşünülebilir.

O, eğitime şöyle bir anlam vermiştir: “Eğitim, dinî selâmet, dünyevi saadet ve ahlâki mesakin (iyi ahlâk) kazanmak için, çocuklara ilerideki mesleğini tayin ve talim etmektir.”

Birinci Meşrutiyet döneminde görülen bu eğitim tanımı, daha çok din­sel bir tanımdır. “Dinî selâmet”i ön plana alıyor. Bunun yaptırımı da, öl­dükten sonraki ödül ve ceza olmak gerekir. “Dünyevi Saadet” sözü ile amaçlanan da kişinin kendisine ve yakınlarına karşı ödevlerini iyi yap­ması ve bunu da şeriatın gösterdiği yolda kullanmasıdır.

N. Atuf Kansu, Abdurrahman Şeref Bey’i şöyle değerlendirmiştir: “Abdurrahman Şeref Bey, kitabında, pedagojinin, insan doğasının in­celenmesine dayanması huşunda bazı kayıtlarda bulunmuş ve Batı bilginlerinin isimlerini ve düşüncelerini zikretmiş ise de, esas olarak, eği­timde seleflerinden, yani İslâm bilginlerinin dogmatik anlayışlarından asla ayrılmamıştır.”

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.