Abdurrahman Hibri Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Abdurrahman Hibri Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edirne’den yetişmiş maarif erbabından bir zat olup ulemadan Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsilini memleketi ile İstanbul’da ikmalden sonra hakimlik mesleğine girerek bu vazife ile bir hayli seyahat etmiştir. Son me’muriyeti olan Siroz Kadılığında iken 1087 (1676) tarihinde vefat ederek Hisar-ardı denilen mahalle defn edildi. Bir kaç sene evvel meydana gelen bir selde kabri bozulduğundan bugün mezar taşı belli değildir. Mesleği olan şer’i ilimlerde ihtisası olduğu gibi tarih ve edebiyat ilminde de vukuf sahibi olduğuna eserleri şahiddir. İlmi eserlerinden görülebilenleri şunlardır:

  • — (Riyazü’l-Arifin) : İslam Müelliflerinden Hüseyin Vaiz Efendi’nin te’lifatından olan (Hadis-i Erbain)’in genişletilmiş tercemesi olup bir nüshası Fatih Kütüphanesindedir.
  • — (Emsü’l-Müsamirin) : Edirne’nin fethi ile sonraki tarihi durumundan bahseden on dört faslı ihtiva eden ve bir cild üzere tertib edil- mis tarihi bir eser olup Edirne’ye mensub Meşhurların muhtasar bir su- rette hayatlarını da hikaye etmektedir. Yazılış tarihi (hatime) kelimesinin delalet ettiği 1046 (1637) dir. Zamanımız ilim adamlarından Edirne’li Badi Ahmed Efendi tarafından üç büyük cild şeklinde genişletilip zeyli yapılmıştır. Bu kıymetli eserin kendi el yazısı ile yazılı nüshası oğlu Edirne Meb’usu Faik Bey tarafından Edirne’de Sultan Selim Kütübhanesine hediye edilmiştir.

(Enisu’l-Musamirin)’in bir nüshası da Millet Kütüphanesinde vardır.

  • — (Defter-i Ahbar); Altı defter ve bir hatime üzere tertib edilmiş tarihi bir eserdir. Bunun da bir nüshası Sultan ikinci Bayezid Camii yanındaki Şeyhu’l-islam Veliyyüddin Efendi Kütübhanesinde vardır.
  • — (Hadayiku’l-Cinan) : Eğlenceli ve dini hikayelerden bahseden sekiz bab şeklinde tertib edilmiş bir eserdir. Bir nüshası Enderun-i Hümayun’da (Revan Odası) Kütübhanesinde mevcuttur
  • — (Divançe) : Bilinen tarz üzere yazılmıştır. Bu eserlerin hepsi basılmamış olup en meşhuru (Enisü’l-Müsamirin)dir. İstanbul kütüphanelerinin bazılarında mevcut olan bu eserin bir nüshası da Siroz Kütüb­hanesinde vardır.
  • — (Nücum’dan evkat-i hamse’ye ait risalesi).
  • — (Tarih-i Feth-i Bağdad) : Edirne’de Sultan Selim Kütübhane­sinde Badi Efendi kitabları arasındadır: 1067 (1657)
  • — (Tarih-i Feth-i Revan) : Bu da aynı yerdedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.