Abdu’r-rezzak Efendi (Müezzin) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Abdu’r-rezzak Efendi (Müezzin) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ilminin hal tercemeleri şubesine müntesib ulemadan mütteki bir zat olup Eyyüb’lüdür Eyyüb Sultan Camii Müezzin-başısı ve Cum’a vaizi idi. 1170 (1757) tarihinde irtihal ederek Eyyüb civarında Küçük Emir Efendi’nin yanına defn edildi. Eyyüb Camii civarında medfun olan bazı zatlarin mezarlarmin tayinine dair (Şerhu’s-Sudur Fi Ma’rifeti’l-Kubur) ile (Tuhfetu’l-Ahbab – Menakıb-ı şeyh Vefa), (Tuhfetu’l-ihvan – Menakib-i Akşemseddin), (Hediyyetu’l-Esdika – Menakıb-ı Ahmed Buhari), (Tuhfetü’s-Surur), Menakıb-ı Ebu’s-Suud), (Menakıb-ı Şeyh Cemaleddin ishak Karamani), ve (Hadayiku’l-En’am fi-Fezaili’s-şam) isimlerinde risaleleri vardır ki hepsi Es’ad Efendi Kütüphanesinde vardır.

Bir de Hazret-i Halid (R.A.) den menkul hadislerin şerhine dair risalesi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.