ABDÜLKADİR EL-BAĞDÂDÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Abdü’l-Kaadir b. Tâhir b. Muhammed, bir kâmil üstâzdır. Künyesi: “Ebû Mansûr”dur.Bağdat’ta doğmuş, yetişmiş, (427) târihinde Esferâyîn’de ve­fat etmiştir.  Rahmetu’llâhi aleyh.

Kıymet-i  İlmiyyesi:

Bu zât, tabakaat-ı nühâta dâhil, edîb, şâir, hesapta mahir idi. Aynı za­manda müfessirînden ma’dûd olup Nîsâbur’a giderek fukahâdan, muhaddisînden de müstefîd bulunmuştu.

Büyük bir servet sahibi iken hepsini ilim yolunda infak etmiştir. Akra­nına tefevvuk edip birçok ilimler tedris etmekle temayüz eylemişti. Tefsiri vardır.

Müellefâtı :ve saire..

Me’hazlar :  Buğyetü’l-Vuât,  EI-A’Iâm, Tabakaatü’s-Sübkî.[331]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.