Abdülaziz Efendi (Karaçelebizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Abdülaziz Efendi (Karaçelebizade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1591-1658) Osmanlı şeyhülislamı, tarihçi. İslam büyüklerini ve Osmanhları konu edinen yapıtıyla önem kazanmıştır. İstanbul’da doğdu, Gelibolu’da öldü, Bursa’ya gömüldü. Birçok bilgin yetiştiren Karaçelebi ailesindendir. Rumeli kazaskeri Hüsameddin Efendi’nin oğludur. Önceleri ağabeyi Kadı Mehmed Efendi’den, sonra Şeyhülislam Sunullah Efendi’den öğrenim gör­dü. İlmiye sınıfına girdi. Sırasıyla Hayreddin Paşa (1612), Ali Paşa (1615), Pirî Paşa (1616), Kalenderhane (1617) medreselerinde ders verdi. Fatih “Sahn-ı seman” müderrisliğine yükseldi (1619). Bursa, Edirne medreselerinde ders verirken tekrar istanbul’a atandı (1623). Aynı yıl Fatih Camii’nde ulemanın başkaldır­masına katıldığı için ceza olarak Bursa Molla Hüsrev Medresesi’ne gönderildi. 1. Murad’ın tahta geçmesiyle tekrar İstanbul’a geldi. Süleymaniye Medresesi’nde görev aldı (1624). Aynı yıl Yenişehir sonra Mekke (1627) ve kısa bir süre Edirne kadılıklarında bulundu. İstanbul kadılığına atandı (1634). Lehistan seferine hazırlık yapıldığı sırada İstanbul kadısı olarak kentin asayişini ve yiyecek ihtiyacını sağlamakla yükümlü kılındı. Zeytin­yağı kıtlığı nedeniyle fiyatlarda tutarlılığı sağlayama­dı. Halkın tepkisi üzerine görevinden alındı, denize atılması için IV. Murad gerekli fermanı kendi yazdı. Sadrazam Bayram Paşa’nın aracılığı ile denizde bo­ğulmaktan kurtuldu. Kıbrıs’a sürgüne gönderildi. Bir yıl sonra affedildi. İstanbul’a geldi ve kendisine Dimetoka arpalık olarak verildi. Rumeli kazaskerliği­ne atandı (1648).

Kazaskerliği sırasında Valide Kösem Sultanla anlaşmazlığa düştü. Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesinde asilerle işbirliği yaptı. Sarayı basan ulema arasında bulundu.

Sadrazam Hezarpare Ahmed Paşa, Sultan İbra­him’in çılgınca heveslerini körüklüyordu. Samur ve amber vergisini koydurarak Yeniçeri Ocağı’nın ayak­lanmasına yol açtı. Bunu fırsat bilen Abdülaziz Efendi, sevmediği, Ahmed Paşa’nın idam edilmesinde etkili oldu. Çok şişman olan Ahmed Paşa’nın cesedi o gece Atmeydanı’nda bırakıldı. Ertesi gün, o çağın anlayışına göre, insan yağı mafsal ağrılarına iyi gelir diye parçalanmıştı (1648).

Abdülaziz Efendi bu arada İslam büyüklerini ve Osmanlı Dönemi’ni konu edinen Ravzatü’l-Ebrâr adını verdiği ünlü tarihini bitirdi. Onu sadrazam aracılığıyla padişaha sunarken, ödül olarak şeyhülis­lam payesini istedi.’ Osmanlı tarihinde, ilk kez, kural olmadığı halde, bir kazaskere şeyhülislam olmadan bu paye verildi.

Bahaî Efendi, İngiliz sefiri Sir Thomas Bendish’i bir olaydan ötürü evinde tutuklayınca hemen göre­vinden alındı. Yerine Abdülaziz Efendi atandı (1651) ise de dört ay sonra Sakız’a sürgüne gönderildi. Cezası Bursa’ya, oradan Gelibolu’ya çevrildi.

Abdi takma adı ile şiirler yazan Abdülaziz Efendi’nin Arapça ve Farsça’dan çevirileri vardır.

YAPITLARI:

  1. Mir’âtii’s-Sefâ;
  2. Tarih-i Feth-i revân ve Bağdad;
  3. Süleymannâme, 1832;
  4. Ravzatüİ-Ebrâr,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.