İ »

İSHÂK BİN RÂHEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İSHÂK BİN RÂHEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ebû Ya’kub İbn-i İbrahim b. Mahled el-Hanzalî el-Mervezî, büyük, âlim­lerdendir. (168) veya (161) târihinde doğmuş, bilâhare Irak’a, Hicaz’a Şam ile Yemen’e rıhlet etmiş, nihayet (238) târihinde Nisâbur’da vefat etmiştir. Babası Mekke-i Mükerreme yolunda doğmuş

Devamını Oku »
İMÂM-I A’ZAM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İMÂM-I A’ZAM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ebû Hanîfe Nu’mân b. Sabit b. Mirzebân el-Kûfî, bütün İslâm âleminin en büyük müctehidi olan bir zâttır. Velâ’ i’tibâriyle nisbeti “Teymî”dir. Silsile-i nesebinde müteaddid akvâl vardır. Ecdadının Irak ahâlîsinden veya Ensâr-ı Kirâm’dan veya ebnâ-yı

Devamını Oku »
İBNÜ’S-SÂİB EL-KELBÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İBNÜ’S-SÂİB EL-KELBÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 23, 2014 0

Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî el-Kûfî, meşhur bir zâttır. Künyesi Ebü’n-Nasr’dır. Dedesi ile babası Cemel Vak’ası’nda Hazret-i Alî tarafında bulun­dukları gibi kendisi de (Cemâcim) vakıasında İbn-i Eş’as ile beraber bulun­muştur. Şîa-i Alîdendir. Kûfe’de

Devamını Oku »
İBN-İ EBÎ NÜCEYH ES-SAKAFÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İBN-İ EBÎ NÜCEYH ES-SAKAFÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 23, 2014 0

Ebû Yesâr, Abdu’Uâh İbn-i Ebî Nüceyh el-Mekkî, büyük bir âlimdir. (131) târihinde vefat etmiştir

Devamını Oku »
İKRİME KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İKRİME KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 23, 2014 0

Ebû Abdillâh.el-Medenî el-Hâşimî, Tâbiîn’in büyüklerindendir. İbn-i Ab-bâs’ın kölesi idi. Bu, İbn-i Abbâs’a Basra vâlîsi bulunduğu zaman hibe edil­mişti. Bilâhare (107) târihinde Medîne-i Münevvere’de vefat etmiştir

Devamını Oku »
İBRAHİM EN-NEHAÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İBRAHİM EN-NEHAÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 23, 2014 0

Ebû Imrân, İbrahim b. Yezîd b. Kays el-Küfı, Tâbiin’in büyüklerindendir. Kendisi Kûfe’lidir. Fakat aslen Yemen’deki Neha’ kabilesinden olduğun­dan “Nehaî” nisbetiyle meşhur olmuştur. Daha ihtiyar olmadan H. 95 târihinde vefat etmiştir

Devamını Oku »
Râgıb İsfehânî Kimdir? Hayatı ve eserleri

Râgıb İsfehânî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes Şubat 22, 2014 1

Meşhur tefsir ve nahiv (dilbilgisi) âlimi. İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Râgıb el-İsfehânî’dir. Râgıb-ı İsfehânî diye meşhûr olmuştur. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Aslen İsfehanlı olup, Bağdât’ta oturdu. 1108 (H.502) senesinde vefât

Devamını Oku »