Edmond Demolins kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Edmond Demolins kimdir? Hayatı ve eserleri: (1852-1907) Fransız, sosyolog ve eğitimci. Toplu­mun ve eğitimin düzenlenmesi konu­sunda yeni görüşler getirmiştir. Marsilya’da doğdu, Verneuil-sur-Avre’da öldü. Babası fizikçi olan Demolins ortaöğrenimini Mongre Cizvit Koleji’nde yaptı. 1873’te Paris’e gitti. 1881’ de Reforme sociale (Toplumsal Reform) dergisini kurdu. 1884’ten İtibaren düzenli olarak, Coğrafya Derneği salonunda sosyal bilimler konusunda seminerler ver­di. 1886’da Science sociale (Sosyal Bilim) dergisini ve 1898’de kendi geliştirdiği yeni eğitim programını uygulamak üzere Ecole des Roches’i kurdu.

Edmond Demolins, tarih, toplumsal sorunlar ve eğitim
konularında çalışmalar yapmıştır. Demolins’in Fran­sız tarihi ile ilgili ilk
çalışmaları, halkın Fransa’nın saygınlığına ve gücüne hiçbir katkıda
bulunmadığı yolundaki aristokrat görüşe karşı bir cevap niteliğin­dedir. Le mouvement
communal et municipal au Moyen Age (“Orta Çağ’da Belediye ve Bucak Hare­keti”) ve Histoire
de France
(“Fransız Tarihi”) adları­nı taşıyan bu ilk kitaplarında Demolins’in Thierry’
nin açıklayıcı yönteminden etkilendiği görülmek­tedir.

1880’den sonra Edmond Demolins, Le Play’in görüşlerin­den
etkilenerek sosyal bilimler ve Katolik toplumsal reformculuğu ile ilgilenmeye
başlamıştır. Demolins fabrika yaşamının ataerkil örgütlenme biçimi temelin­de
düzenlenmesini önermiş, ailenin ahlaki açıdan güçlendirilmesi gerektiğini
savunmuştur. Öte yandan, Demolins kırsal kesimdeki nüfus, çoban
aileleri, madenciler ve işçiler konusunda birçok araştırma yapmıştır. Kendi
geliştirdiği yöntemi, Paris’te fırıncı­lık ve hayvan kesimi ile uğraşan
çevreler üzerine yaptığı çalışmalara uygulamıştır.

Demolins’in eğitimle ilgili olarak
yaptığı en önemli çalışması A quoi
tient la superiorite des anglo-saxons ‘da (“Anglo-Saksonların Üstünlüğü Ne­ye
Dayanır”), Anglo-Sakson halkların üstünlüğünü onların eğitim sisteminden yola
çıkarak açıklamakta­dır. Bu çalışmadan sonra 1898 ’de L
‘education nouvel- le (“Yeni eğitim”) adlı yeni bir eğitim programı
yayımlamıştır. Napoleon’un getirdiği eğitim sistemi­ne karşı çıkan Demolins, bu
sistemi, eski dillerle sınırlı dar bir entelektüel eğitimden yana olduğu ve
gerçekçi, pratik bir eğitimi ihmal ettiği için eleştirmiş­tir. Ona göre
Anglo-Sakson eğitim sistemi, kişiliği oluşturmak, öğretmenlerle öğrenciler
arasında özgür­lük ve toplumsallaşma temelinde canlı ilişkiler kur­mak, kırsal
eğitime önem vermek gibi üstünlüklere sahiptir.

1898’de yayımladığı A-t-on
interet a s’emparer du pouvoir? (“İktidarı Ele Geçirmekte Yarar Var mıdır?”) adlı
kitabında Demolins kamu yaşamının özel yaşam üzerindeki üstünlüğüne karşı
çıkmış, Le Play’in temsil ettiği ekolün parlamenter politikadan ayrılığını
vurgulamıştır.

Edmond Demolins Eserleri:

 1. Le
  mouvement communal et municipal au Moyen Age, 1875, (“Orta Çağ’da Belediye ve
  Bucak Hareketi”);
 2. Les
  libertes populaires au Moyetı Age, 1876, (“Orta Çağ’da Toplumsal Özgürlükler”);
 3. Histoire
  de France,
  1879-1880, (“Fransız Tarihi”);
 4. Le
  socıalisme devant la scıence sociale, 1892, (“Sosyal Bilim Önünde Sosyalizm”);
 5. A quoi
  tient la Superiorite des anglo-saxons, 1897, (“Anglo-Saksonların Üstünlüğü Neye
  Dayanır”);
 6. A-t-on
  interet a s’emparer du pouvoır?, 1898, (“iktidarı Ele Geçirmekte Yarar Var
  mıdır?”);
 7. L’education nouvelle, 1898, (“Yeni Eğitim”)
 8. Les grandes routes des peuples,
  essai de geographie sociale, 2
  cilt, 1901-1903, (“Büyük Toplum­sal Yolculuklar, Toplumsal Coğrafya Denemesi”);
 9. La methode sociale, ses
  procedes et ses applications,
  1904, (“Toplumsal Yöntem, Usulleri ve Uygulamaları”);
 10. L’organisation du travail,
  reglementation ou iiberte, 1904, (“İşin
  Örgütlenmesi, Düzenleme ya da Özgürlük”);
 11. La science sociale depuis FLe Play 1882-1905, 1905, (“F. Le Play’den Bu Yana Sosyal Bilim”);
 12. Les problemes sociaux de
  l’industrie miniere,
  1906, (“Madencilik Sanayinin Toplumsal Sorunları ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.