Abdullah bin Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/02/2017 0

Abdullah bin Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebü’l-Münzir Abdullah bin Cübeyr b. en-Nu’mân el-Ensârî (3/624) Uhud Savaşı’nda Ayneyn tepesindeki okçuların kumandanlığını yapan sahâbî. Evs kabilesine mensup olup Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâmiyet’i ka­bul etti. Medineli yetmiş kişi ile birlikte İkinci Akabe Biati için Mekke’ye geldi. Biattan önce Hz. Peygamber’le görüş­mek istedi ve birkaç arkadaşıyla birlik­te Peygamber’in kalmakta olduğu Abbas’ın evine gitti. Fakat Abbas, Hz. Pey­gamber’in Medineliler’le olan münase­betini Kureyşliler’den gizlemenin gere­ğine inandığı için, onlara Peygamber’le ancak Akabe’de görüşebileceklerini söy­ledi. Abdullah da diğer ensar gibi Aka­be’de Hz. Peygamber’e biat etti.

Abdullah bin Cübeyr

Abdullah bin Cübeyr Bedir ve Uhud sa­vaşlarına katıldı. Uhud Savaşı’nda Hz. Peygamber, İslâm ordusuna arkadan gelebilecek saldırıya engel olmak mak­sadıyla sol taraftaki Ayneyn tepesine. Abdullah bin Cübeyr kumandasında elli kadar okçu yerleştirdi ve hiçbir şekilde oradan ayrılmamalarını emretti. Sava­şın başlangıcında müslümanların galip gelmeye başladığını gören okçulann büyük bir kısmı ganimetten mahrum kalmamak için yerlerinden ayrılmaya başladılar. Abdullah Hz. Peygamber’in “Bizim bozguna uğradığımızı, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz bile, ben si­ze haber gönderlnceye kadar yeriniz­den ayrılmayınız” buyurduğunu anlat­maya çalıştıysa da, bütün gayret ve ıs­rarlarına rağmen çözülmeye engel ola­madı ve yanında kalan on kişi ile birlik­te Hâlid b. VelTd’in kumanda ettiği Mekkeli süvarilerle savaşmak mecburi­yetinde kaldı. Okla savaşa başlayan Ab­dullah, oku bitince mızrağıyla, o da kırı­lınca kılıcıyla mücadeleye devam etti; nihayet İkrime b. Ebû Cehil ve arkadaş­ları tarafından şehid edildi. Müşrikler onu öldürmekle yetinmeyerek vücudu­nu delik deşik ettiler ve bağırsaklarını dışarı döktüler. Âl-i İmrân sûresinin 152. âyeti, şehid oluncaya kadar Hz. Peygamber’in emrini yerine getirmeye çalışan Abdullah ve arkadaşlarını öv­mektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.