Abdullah b. Cahş kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 04/05/2017 0

Abdullah b. Cahş kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Ebû Muhammed Abdullah b. Cahş b. Riâb b. Ya’mer el-Esedî (ö. 3/624) Hz. Peygamberin halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı. Hz. Peygamber Dârülerkam’a sığın­madan önce, iki erkek kardeşiyle birlik­te müslüman oldu. Habeşistan’a yapılan hicretlerin ikisine de katıldı; dönüş­te Mekke’de bir müddet kaldıktan son­ra ailesiyle birlikte Medine’ye hicret et­ti. Resûlullah onunla Âsim b. Sabit ara­sında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu.

Hz. Peygamber, hicretin on yedinci ayında Nahle’ye gönderdiği seriyyeye Abdullah’ı kumandan tayin etti ve kendisine iki gün sonra açılmak üzere bir de mektup verdi. Mektupta, Nahle’ye gidip Kureyş’i gözetlemesi ve edindiği bilgileri Medine’ye ulaştırması emredi­liyordu. Seriyye Nahle’ye vanp Mekkeliler’e ait bir ticaret kervanı ile karşıla­şınca, müslümanlar kervanı ele geçir­meye karar verdiler; içlerinden biri de kervanbaşı Amr b. Hadramîyi öldürdü. Bu arada iki kişi esir edildi; kervan da ganimet olarak ele geçirildi. Abdullah, ganimetlerin taksimini bildiren âyetin henüz gelmemiş olmasına rağmen, beşte birinin Hz. Peygamber’e ayrılma­sını emretti. Daha sonra nazil olan âyet de aynı hükmü getir­di. İslâm tarihinde ilk defa düşman ka­nı dökülen, esir ve ganimet alınan bu seriyye, aynı zamanda Batn-ı Nahle se­feri diye de anılmıştır.

Bu sefer haram aylar’dan biri olan recebde meydana geldiği için müşrikler Hz. Peygamberin haram ayda savaşı helâl saydığını ve ganimet aldığını etra­fa yaydılar. Resûlullah Abdullah’a böyle bir emir vermemiş olduğu için olanları tasvip etmediği gibi, kendisine ayrılan ganimet hissesini de almadı. Ancak, in­sanları Allah yolundan alıkoymanın, küfürde ısrar etmenin, Mescid-i Harâm’ın ziyaretine engel olmanın ve sa­kinlerini oradan çıkarmanın haram ay­da savaşmaktan çok daha büyük günah olduğunu bildiren âyet nazil olunca, seriyyeye katı­lanların haklılığı anlaşıldı.

Abdullah b. Cahş kimdir

Abdullah. Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Uhud Savaşı’nda kahramanca çarpıştıktan sonra kırk yaşlarında iken şehid oldu. Düşman askerleri tarafından burnu ve kulakları kesilen naaşı dayısı Hamza’nınkiyle birlikte aynı kab­re defnedildi. Ahmed b. Hanbel. Abdul­lah b. Cahş’dan rivayet edilen iki hadisi. Müsned’inin iki ayrı yerinde (V, 139, 350) mükerreren zikretmiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.