Abdullah b. Ca’fer b. Ebû Talib kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 04/05/2017 0

Abdullah b. Ca’fer b. Ebû Talib kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Ebû Ca’fer Abdullah b. Ca’fer b. Ebî Tâlib (ö. 80/699-700) Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahâbî. Babası Ca’fer-i Tayyar Habeşistan’a hicret eden sahâbîlerdendir. Annesi, daha sonra sırasıyla Ebû Bekir ve Ali ile evlenecek olan Esma bint Umeys ei-Has’amiyye’dir. Ailesiyle birlikte Habe­şistan’dan Medine’ye dönen Abdullah, yedi yaşlannda iken Peygamber’e biat etti. Babasının Mûte Savaşı’nda şehid düşmesi üzerine Hz. Peygamber ona büyük ilgi gösterdi. Hâşimoğulları’ndan Peygamber’i gören ve sohbetinde bulu­nanların sonuncusudur. Hz. Peygamber’in vefatında on yaşlarında genç bir sahâbî olan Abdullah, ayrıca cömertliği ile de şöhret buldu; bu sebeple “Bahrü’l-cûd” ve “Kutbü’s-sehâ” diye anıldı.

Abdullah, özellikle Hz. Ali’nin hilâfe­tinde ve daha sonraki dönemlerde adından sık sık bahsedilenlerden biri olmasına rağmen, siyasî sahada pek önemli rol oynamadı. Mısır Valisi Kays b. Sa’d’ı azledip yerine, kendisinin ana-bir kardeşi olan Muhammed b. Ebû Be­kir’i tayin etmesi konusunda amcası Ali’ye tavsiyede bulundu. Cemel Vak’a-sı’na katıldı; Sıfffn’de Kureyş, Esed ve Kinâne kabilelerine kumanda etti. Hz. Ali’yi şehid eden İbn Mülcem hakkında­ki kısas hükmünü bizzat infaz etti. Ker-belâ Vak’ası öncesinde Küfeliler’in is­teklerini kabul etmemesi konusunda Hz. Hüseyin’e tavsiyede bulunduysa da onu ikna edemedi ve kendisinin de iki oğlu Hüseyin’le beraber Kerbelâ’da şe­hid edildi.

Abdullah b. Ca’fer, doğrudan Hz. Peygamber’den, ayrıca annesi Esma ve amcası Ali’den hadis rivayet etti. Bu ha­dislerden yirmi üç tanesi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (I, 203-206) yer almıştır. Kendisinden de oğulları İsmâ-İl ve İshak ile tabiînin ileri gelenlerin­den Kasım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr ve Şa’bî gibi âlimler hadis rivayet etmiştir.

Vefatı için 84, 85, 86 ve hatta 90 ta­rihleri verilmekte ise de tercih edilen görüşe göre 80’de (699-700) Medi­ne’de ölmüştür.

Abdullah b. Ca’fer

Abdullah b. Ca’fer kimdir? Hayatı ve eserleri hakkındaki yazımızın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Öncelikle kaynağımız altta, yazının sonunda da belirttiğimiz gibi Bursalı Mehmet Tahir Bey’in Osmanlı Müellifleri isimli eseri’dir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin araştırmalarına devam etmesini öneririz. Herhangi bir şekilde Abdullah b. Ca’fer hayatı hakkında bilgi edinen ziyaretçilerimiz bize bu bilgileri kaynaklarıyla birlikte ulaştırırlarsa yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Site yönetimi olarak mümkün olduğunca internet ortamında bulunmayan bilgileri çeşitli kitap, dergi vb. yayınlardan alarak sitemize aktarmaktayız. Dolayısıyla pek çok kaynaktan alınmış bilgileri burada ziyaretçilerimizin bilgisine sunmaktayız. Sizlerin de her türlü öneri ve eleştirilerine açık bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sitemize katkı sunmanız durumunda kaynağı belirtilmiş her türlü bilgiyi burada yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.