Abdullah b. Ali el-Vezîr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/04/2017 0

Abdullah b. Ali el-Vezîr kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Abdullah b. Alî b. Ahmed es-San’ânî (ö. 1147/1735) Yemenli Zeydî âlim, tarihçi. el-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de ta­nınmıştır. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1074’te (1663) San’a’da doğdu. Ali b. Yahya el-Birtî, Hüseyin b. Muhammed el-Mağribî ve Muhammed b. İbrahim es-Sehûlî gibi devrin önde gelen âlimle­rinden ders aldı. Özellikle tefsir, tarih, edebiyat ve şiirde geniş bilgi sahibiydi. Başta tanınmış âlim el-Emîru’s-San’ânî Muhammed b. İsmail olmak üzere bir­çok talebe yetiştiren Abdullah b. Ali’nin San’a’da derslerini takip edenler ara­sında Halife Kasım b. Hüseyin de bulunmaktaydı. Ömrünün sonlarına doğru ders vermeyi bırakıp inzivaya çekildi ve San’a’da vefat etti.

Abdullah b. Ali el-Vezîr yazmaları bulunan eserleri şunlardır:

1- Tabaku’l-halvâ ve şıhâfü’l-men ve’s-selvâ. 1046-1090 (1636-1679) yıl­ları arasındaki olayları içine alan eserin bazı kısımları Abdullah Muhammed el-Habeşî tarafından “el-Burtuğâliyyûn calâ sâhili’l’Bahri’l-ahmer” başlığı ile yayımlandı. Eserin tenkitli tam neşri Muhammed Abdürrahîm Câzim tarafından yapılmış­tır. Tânhu’l-Yemen hilâle’l-kami’t-hâdî caşer el-hicrî

2- er-Ravdul-bâsimü’n-nadîr. Tarihçi Muhammed Zebâre tara­fından Neşrul’arf adlı eserinin içinde neşredilmiştir (II, 117-134).

3- Akrâtu’z-zeheb fi’l-Hiâ-hare beyne’r-Ravza ve Bi’ri’l-Azeb. Bu eser de Abdullah Muhammed el-Habeşif tarafından neşredilmiştir.

4- Camicu’î-mütûn fî ohbâri’î-Yemeni’l-meymûn. Yahya b. Hüseyin es-San’âni2nin Enbâ’ü’z-zamân fî ahbâri’l-Ye-men adlı eserinden kısaltılarak telif edilmiştir.

5- Neşrü’l-‘abîr, Hocası AH b. Yahya el-Birirnin biyografisine dair eseri.

6- Cevârişü’l-efrâh ve kutü’l-ervah. Şiirlerini topladığı divanı.

7- İrsâlü’z-zü’âbe eald mes ‘eleti’s-şahâbe. Salâh el-Ahfeş’in risalesine reddiye.

8- en-Nuğbe li-hidmeti şerhi’n-Nuhbe (hadis).

9- ed-Dürrü’l-munazzam li-şavti’I-kalem (edebiyat).

 

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.