Abdan el-Mervezi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/11/2017 0

Abdan el-Mervezi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. İsa el-Mervezî (ö.293/906) Muhaddis Şafiî fakihi. Abdan diye şöhret bulduğu için bir­çok kaynakta Abdan b. Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 220’de (835) Merv’de doğdu. Horasan bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil ettikten sonra Irak ve Hicaz’a gitti; orada da Kuteybe b. Saîd, Ali b. Hucr. Ebü Küreyb gibi âlimlerden hadis okudu. Hi­caz’dan Mısır’a geçerek İmam Şafiî’nin talebelerinden Şafiî fıkhını öğrendi ve daha sonra memleketine döndü. Mu­haddis ve fakih Ahmed b. Seyyâr’dan (ö. 268/8811 sonra Horasan bölgesinde Şafiî mezhebini yayan ikinci kişi oldu. İbn Seyyâr’ın ölümünü takip eden yıl­larda Şâfiîler’in çeşitli konularda karşı­laştıkları meseleler için baş vurdukları yegâne âlim o idi. Yahya b. Muhammed el-Anberî, Ebû Ahmed el-Assâî ve Ebü’l-Kâsım et-Taberî gibi devrin ta­nınmış âlimleri onun talebesi olmuştur. Merv’de vefat etti.

Yüz cüzden meydana gelen Kitâbü’l-Ma’rife adlı eseri, ashabın hayatını ve rivayetlerini tanıtan temel kaynaklardandır. İbn Hacer’in el-İşabe’de sık sık atıfta bulunduğu bu eser günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklarda Abdân’ın Kitâbü’l-Muvatta3adlı başka bir eseri de zikredilmektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.