Abdan el-Ezdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/11/2017 0

Abdan el-Ezdi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Osman b. Cebele el-Ezdî (ö. 221/836) Horasanlı hadis hafızı. Daha çok Abdan lakabıyla tanınan Abdullah b. Osman 145’te (762) doğ­du. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman b. Cebele, Mâlik b. Enes, Abdullah b. Müba­rek, Cerîr b. Abdülhamîd gibi muhaddisler bulunmaktadır. Abdullah b. Mübârek’in bütün kitaplarını kendi hattıy­la yazmış ve Buhârî bizzat ondan yüz on hadis rivayet etmiştir. Müslim. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî ise başkaları vasıtasıyla kendisinden birçok hadis nakletmişlerdir. İbn Hibbânın sika kabul ettiği Abdân’ı Ahmed b. Hanbel, “Horasan’da hadis almak için ayağına gidilecek tek muhaddis” diye övmüş­tür. Abdan bir ara Cüzcân kadılığına ta­yin edilmişse de kısa bir müddet sonra affını dileyerek bu görevden ayrılmış­tır. Çok cömert olan Abdân’ın hayatı boyunca bir milyon dirhem sadaka da­ğıttığı rivayet edilir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.