Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/04/2017 0

Abdal Murad kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri. Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buhara’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan bi­ridir. Bursa’nın fethinde (1326) Orhan Gazi’ye yardım etmiş, fetihten sonra vefat edince bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Menkıbelere konu olan kocaman kılıcı ile yılan şek­lindeki tunç topuzunun XVII. yüzyılda türbede bulunduğu söylenmekte ise de XIX.  yüzyılın sonlarında bunların orta­dan kalktığı anlaşılmaktadır. Avrupalı seyyahlara dayanarak bilgi veren Hasluck ile Belîğ’in ve Evliya Çelebi’nin kı­lıçla ilgili rivayetleri farklıdır.

Evliya Çelebi, Abdal Murad adına Or­han Gazi tarafından yaptırılan tekkeye yine Orhan Gazi’nin binden fazla bakır kapkacak vakfettiğini, çevresinin bir mesire yeri olduğunu anlatırken, tekke­nin o devirde Bektâşîler’in elinde bu­lunduğunu söyler. Âşıkpaşazâde ile Şakdik Tercümesi’nde farklı bilgiler bu­lunmakla birlikte, gerek bunlarda, ge­rekse Alî ve Hoca Sâdeddin’de Abdal Murad’ın Hacı Bektâş-ı Velî ile olan münasebetine dair bir işaret yoktur.

20. yüzyılın başlarına kadar Bektaşî tekkesi olarak varlığını sürdüren Abdal Murad Tekkesi. XVII. yüzyılın ikinci yarı­sından önce Bektâşîler’in eline geçmiş olmalıdır. Türbe ve zaviyenin, Alacahırka semtinin yukarısında bulunan kireç ocağının üst tarafında bugün yalnızca kalıntıları vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:1

Yorumlar kapalı.